Vooruitblik 2023

In september 2023 bestaat de Honours Academy 10 jaar. We kijken terug op een periode waarin een breed palet aan honoursonderwijs tot stand is gekomen waar jaarlijks zo’n 2200 scholieren en studenten, ruim 250 universitair docenten en medewerkers en meer dan 100 partnerorganisaties en -scholen veel plezier aan beleven.

In 2023 kijken we vooruit naar de komende 10 jaren, waarin we het goede behouden en nieuwe initiatieven blijven ontplooien. De Honours Academy zal als proeftuin blijven bijdragen aan innovatie in het hoger onderwijs en de kennisuitwisseling faciliteren tussen docenten. De Honours Academy zal ook in 2023 verder bouwen aan flexibel, uitdagend, interdisciplinair en inclusief honoursonderwijs voor alle scholieren en studenten die meer willen en kunnen. Daarin zullen strategische samenwerking, maatschappelijke impact en studentenwelzijn uitgangspunten zijn. Docenten en studenten krijgen veel autonomie om met elkaar invulling te geven aan de leeractiviteiten. De Honours Academy draagt daarmee bij aan de realisatie van de ambities die de Universiteit Leiden zich heeft gesteld in het Strategisch Plan ‘Vernieuwen en Verbinden’.

Flexibilisering en toegankelijkheid

De grote interesse in het Pre-University College, het Honours College en het Leiden Leadership Programme bewijst al jaren dat er bij een flinke groep studenten een duidelijke behoefte is aan trajecten gericht op hen die zich minimaal een jaar willen committeren aan het volgen van een intensief, extracurriculair programma. In alle programma’s wordt gelet op een diverse en inclusieve instroom. In 2023 zullen het nieuwe LDE Honours Programme Sustainability en het herziene LLP worden doorontwikkeld, waarbij wordt ingezet op meer keuzemogelijkheden en capaciteitsuitbreiding zodat meer studenten van dit onderwijs kunnen profiteren. 

Daarnaast is er een groeiend aantal studenten dat deelneemt aan een kortdurende onderwijsmodule rond een bepaald thema. Vooral onderwijs met een duidelijke praktijkcomponent en interdisciplinaire samenwerking worden inspirerend gevonden. De Honours Academy wil daarom verder inzetten op het aanbieden van interdisciplinair, projectmatig onderwijs met een expliciete rol voor maatschappelijke vraagstukken, zoals Impact Challenges. Studenten, docenten en de begeleiders vanuit de praktijkorganisaties bepalen met elkaar de gewenste (leer)opbrengsten. Voor dergelijke kortdurende activiteiten wordt niet geselecteerd aan de hand van studieresultaten, maar op basis van motivatie en diversiteit aan (studie)achtergrond.

Studentenwelzijn

In de huidige maatschappij is de druk op studenten om te presteren groot en voelen studenten zich gedwongen zich te onderscheiden van de ander. Het welbevinden van veel studenten lijdt hieronder. Het bieden van extracurriculair honoursonderwijs lijkt bij te dragen aan extra prestatiedruk. Er zijn echter ook studenten die juist floreren bij de extra uitdaging die honoursonderwijs hen biedt. Daarbij is goede begeleiding bij het maken van keuzes die passen bij hun persoonlijke ontwikkelrichting belangrijk voor het welbevinden van studenten. In alle programma’s besteedt de Honours Academy daarom veel aandacht aan de begeleiding van de studenten. Bovendien wordt contact tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten bevorderd.

De Honours Academy streeft ernaar dat studenten datgene kunnen kiezen dat het beste bij hun interesses, mogelijkheden en beschikbare tijd past. Flexibilisering van het aanbod met meer ruimte voor toegankelijke, kortdurende activiteiten sluit aan op dit streven. Studenten de mogelijkheid bieden om kortdurende honoursactiviteiten eventueel in de keuzeruimte van de reguliere opleiding op te nemen, kan ook bijdragen aan een vermindering van de prestatiedruk en daarmee het welzijn van studenten. In 2023 wil de Honours Academy samen met faculteiten de wenselijkheid, haalbaarheid en grenzen hiervan verkennen. 

Samenwerkingsverbanden en maatschappelijke vraagstukken

Om studenten een stimulerende leeromgeving te kunnen blijven bieden, wil de Honours Academy haar strategische samenwerkingsverbanden intensief blijven onderhouden en verder versterken. In de eerste plaats blijft de Honours Academy de samenwerking en kennisdeling tussen faculteiten bevorderen. Tevens wil de Honours Academy de banden aanhalen met universitaire afdelingen die onderwijsactiviteiten organiseren voor andersoortige doelgroepen zoals alumni, omdat dit elkaars aanbod en organisatie zou kunnen verrijken.

In 2023 zal aan de samenwerking in LDE-verband verder invulling worden gegeven door het openstellen van elkaars honoursonderwijs en de doorontwikkeling van het Bachelor Honours Programme Sustainability. Het concept van dit nieuwe programma kan als voorbeeld dienen voor eventuele toekomstige LDE-programma’s rondom andere gemeenschappelijke thema’s. 

De Honours Academy ziet de samenwerking met externe partners zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties als een belangrijk uitgangspunt. Dit zal in 2023 worden versterkt, met name ten behoeve van het LLP en de Impact Challenges. In interdisciplinaire teams werken aan ‘real-life’ maatschappelijke vraagstukken biedt studenten de mogelijkheid echt impact te kunnen maken. De vaardigheden die zij hierbij opdoen en het netwerk dat zij bouwen helpt hen bij het zetten van toekomstige stappen op de arbeidsmarkt.

Vooruitblik 2023