Honoursonderwijs voor masterstudenten 

Leiden Leadership Programme

In het Leiden Leadership Programme (LLP) leren studenten over leiderschapstheorieën en om hun eigen en elkaars kwaliteiten in te zetten tijdens een praktijkopdracht in een organisatie buiten de universiteit. 2021-2022 is het laatste academisch jaar waarin het ‘oude’ LLP en International LLP (ILLP) zijn georganiseerd. In januari 2022 heeft een werkgroep een voorstel tot herziening van het LLP-programma geschreven. 

Op personeelsvlak waren er in 2021-2022 meerdere veranderingen waaronder de pensionering van de hoofddocent van het programma. Het onderwijsprogramma is in 2021-2022 zoveel mogelijk gelijk gehouden aan dat in eerdere jaren. Seminars en trainingen werden eenmalig overgenomen door andere docenten. Praktijksprekers die al eerder hadden bewezen een interessant verhaal te kunnen vertellen, werden in 2021-2022 nogmaals gevraagd. 

De LLP-studentevaluaties van 2021-2022 gaven een consistent beeld in vergelijking met de evaluaties van eerdere jaren. De tevredenheid van studenten over het LLP is onverminderd hoog: 4,3 op een schaal van 5. Dit ondanks dat het onderwijs door de coronacrisis een aantal maanden niet fysiek kon plaatsvinden. De studenten gaven daarnaast aan dat ze het LLP een verrijkende aanvulling vonden op hun reguliere masteropleiding (4.7 op een schaal van 5). Ook de evaluatiescores op de programmaonderdelen lieten een stabiel beeld zien. De evaluaties van het ILLP waren na een dip in 2019-2020 (door corona en een op het laatste moment vervangen docent) weer bijna helemaal terug op het oude, goede niveau.

In 2021-2022 is er geen enkele student uitgevallen: 92 LLP en 25 ILLP studenten ontvingen hun certificaat. Na een flinke toename in uitval in 2020-2021 (vermoedelijk door de verminderde sociale cohesie in het coronajaar) kwam de uitval in 2021-2022 gelukkig weer terug op het oude niveau. Het LLP 2021-2022 kon weer met een fysieke bijeenkomst worden afgesloten, zie Feestelijke afsluiting LLP in Marekerk.

Praktijkopdrachten en Partnerorganisaties

In het kader van de derde doelstelling van het programma, organisatiesensitiviteit, voeren de studenten een praktijkopdracht uit bij een externe opdrachtgever. In 2021-2022 heeft het LLP nauw samengewerkt met 22 partnerorganisaties. Om de inhoudelijke betrokkenheid van de partnerorganisaties bij het LLP te bevorderen is een LLP-partnerevent: ‘Speaking up’ georganiseerd waar wetenschappers van onze universiteit hun inzichten deelden over het creëren van een veilig werkomgeving voor medewerkers.

Ook dit jaar hebben studenten gewerkt aan interessante praktijkopdrachten en hebben daarbij belangrijke vaardigheden opgedaan. Voor nieuwsberichten, zie LLP Kenniscafé: communiceren kun je leren en Hoe kun je een organisatie leiden als je jezelf nog niet kent? waarin praktijksprekers de studenten inspireren met hun persoonlijke ervaringen in verschillende leiderschapsfuncties.

Het netwerk van alumni is zeer waardevol met het oog op het toekomstige accountmanagement en het vinden van geschikte praktijkopdrachten. Er wordt daarom blijvend ingezet op het behouden van het contact met deze groep. Enkele alumni verzorgden een seminar in het programma, waarbij ze vertelden hoe ze de vaardigheden en inzichten die ze hebben opgedaan tijdens het LLP momenteel in hun werkende leven inzetten.

Diversiteit & Inclusie

In de selectieprocedure van het LLP is er veel aandacht voor de diversiteit van de deelnemers en de geselecteerde groep deelnemers als geheel (onder andere interdisciplinaire samenstelling van de groep, man-vrouw verdeling, nationaliteiten en studenten met een migratieachtergrond).
Door de nadruk op de individuele begeleiding, de meerwaarde van diversiteit in teams, en het herkennen en benutten van de talenten van de ander, zit inclusie verweven in de gehele filosofie van het LLP.

Herziening van het LLP

Begin 2022 is in samenwerking met het Leiden Leadership Centre begonnen met de voorbereidingen om een geheel nieuw LLP-programma te realiseren vanaf het academisch jaar 2022-2023. Uitgangspunten voor de herziening van het LLP waren:

 • meer studenten kunnen deelnemen aan het LLP
 • zowel Nederlandstalige als internationale studenten kunnen deelnemen aan het volledige programma
 • de wetenschappelijke expertise over leiderschap die aanwezig is in de faculteiten wordt meer benut.

Het vernieuwde LLP heeft een omvang van 15 EC en is opgebouwd uit:

 • De LLP Essentials (5 EC) met theorie over leiderschap;
 • Het Leadership Lab (4 EC) waarin wordt gefocust op de praktijk door middel van een opdracht bij een van de partnerorganisaties;
 • De LLP Electives (3 EC elk) waarin een specifieke vorm van leiderschap wordt uitgediept. Elke student wordt geacht twee electives te volgen;
 • Trainingen algemene vaardigheden zijn gekoppeld aan de Leadership Labs en zijn voor alle studenten hetzelfde. Aan de electives zijn vaardighedentrainingen gekoppeld die specifiek zijn voor het thema van het elective. 

In november 2022 is gestart met 150 studenten in drie Labs ieder met een Nederlands- en een Engelstalige groep. De start van het onderwijs is verplaatst naar november, zodat studenten die in september aan hun masteropleiding zijn begonnen, de gelegenheid hebben zich aan te melden.

Master Honours Classes

Uit de kwaliteitsmiddelen is door het College van Bestuur voor de periode 2020-2023 financiële ondersteuning toegekend aan de Honours Academy om de ontwikkeling van Master Honours Classes en Impact Challenges te bekostigen. Master Honours Classes bieden studenten de ruimte om hun leerroute flexibeler in te vullen. In Master Honours Classes wordt nadrukkelijk de samenwerking met organisaties buiten de universiteit gezocht. Door de combinatie van theorie en praktijk wordt studenten de mogelijkheid geboden om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

In het academisch jaar 2021-2022 zijn zes Master Honours Classes georganiseerd, drie daarvan startten in het eerste semester; twee in het tweede semester. Door te starten in maart hadden ook februari-instromers de gelegenheid zich voor deze classes aan te melden. De class ‘Planet in Peril: Exploring Human Relations with Nature’, die al eens eerder werd aangeboden, keerde terug in een nieuwe opzet. In deze class ontdekken studenten verschillende aspecten van onze relatie tot de natuur waarbij inzichten vanuit rechten, filosofie en biologie worden gecombineerd rond de vier thema’s biodiversiteit, klimaatverandering, afval en de toekomst.

Ook dit jaar was er veel belangstelling voor de Master Honours Classes. Er waren in totaal 167 masterstudenten die zich aanmeldden waarvan er 150 konden worden geplaatst. Selectie vond plaats op basis van motivatie, opleiding (met het oog op een multidisciplinaire deelnemersgroep) en studieresultaten. De classes zijn door 113 masterstudenten afgerond. De uitval is daarmee 5% lager dan in het voorgaande academisch jaar (24,7% t.o.v. 30,1% in 2020-2021).

Binnen de Master Honours Classes gebruikten docenten vernieuwende onderwijsvormen. In kleinschalige en intensieve werkgroepen kwamen zowel theorie als praktijk aan de orde, zodat studenten in een adviseurs-/ondernemersrol aan de slag konden voor een professionele opdrachtgever. Studenten doen daarbij waardevolle vaardigheden op. Zo leerden studenten in de class Smart Regional Integration? Comparative lessons for a lean and legitimate EU alles over samenwerken. Niet alleen werkten zij in interdisciplinaire teams; ook het onderwerp van hun onderzoek ging over samenwerken. Door verschillende samenwerkingsverbanden met elkaar te vergelijken, probeerden de honoursstudenten erachter te komen hoe samenwerking in de EU verbeterd kan worden. Masterstudenten die deelnamen aan de class Leiden: City of Refugees? leerden anders naar de samenleving te kijken door in gesprek te gaan met bewoners van diverse wijken. Hun wetenschappelijk onderzoek werd omgezet in kunst.

Uit de evaluaties blijkt dat studenten met name het interdisciplinaire perspectief op het onderwerp van de class waarderen, evenals het opdoen van vaardigheden die hen voorbereiden op hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Dit wordt geïllustreerd door enkele citaten uit de evaluaties van de Master Honours Classes:

 • “I think it is a great addition to my regular programme.”
 • “Hugely valuable. The Honours Class also had an effect on what I looked into in my other courses.”
 • “I learned a lot outside my regular studies and learned to think in another way.”
 • “Experiencing an interdisciplinary environment helped me develop skills that I use in my new courses.”
 • “I think the Master Honours Classes are a very valuable program that polishes students' skills, previously acquired in their regular programs. Definitely, the best program that Leiden University offers. I am very satisfied with my experience.”

In 2022-2023 biedt de Honours Academy opnieuw vijf Master Honours Classes aan waaronder een nieuwe class The Academic Life. Deze class biedt studenten inzicht in het wetenschappelijk bedrijf en is met name interessant voor studenten die een wetenschappelijke carrière overwegen. De Master Honours Classes zijn niet alleen voor studenten van toegevoegde waarde. Ook faculteiten benutten de Master Honours Classes bijvoorbeeld om onderwijsmethoden te ontwikkelen, als pilot voor een mogelijke masteropleiding en/of het stimuleren dan wel genereren van bekendheid van interfacultaire samenwerkingsverbanden.

Impact Challenges

In 2021-2022 is de Honours Academy gestart met een nieuw extracurriculair programma in de vorm van Impact Challenges. Hierbij ligt de focus nog sterker op projectmatig onderwijs in opdracht van een externe organisatie. Door met uitdagingen uit de praktijk aan de slag te gaan, kunnen studenten echt impact maken met hun ideeën. Studenten zullen vaardigheden ontwikkelen die ze later op de arbeidsmarkt goed kunnen gebruiken. Nieuw is bovendien dat sommige Impact Challenges openstaan voor zowel bachelor- als masterstudenten. Een cijfereis wordt niet gesteld. Belangstellenden wordt gevraagd naar hun motivatie, hun specifieke belangstelling voor het onderwerp en hoe ze denken deze extra activiteit te kunnen combineren met de reguliere studie. Het streven is om te komen tot zo divers mogelijk samengestelde groepen, zodat een challenge vanuit zoveel mogelijk verschillende kennis, ervaring en achtergronden wordt benaderd.

In de Impact Challenge Citizen Science and the most Sustainable Kilometre hadden studenten de taak om de Gemeente Leiden te adviseren hoe zij het gebied rond het station kunnen verduurzamen. Citizen Science is een manier van onderzoeken waarbij het publiek bij meerdere fases van het proces wordt betrokken. Studenten gebruikten de methode om samen met burgers oplossingen te bedenken.

KPN bood twee heel andere challenges: één op het gebied van human rights and corporate governance en bij de andere challenge gingen studenten op zoek naar strategische consultancy partners voor KPN op het gebied van The Internet of Things. Vanaf oktober 2022 zijn studenten met twee nieuwe vraagstukken van KPN aan de slag gegaan. Naar verwachting zullen de studenten in juli 2023 met hun adviezen komen.

De Honours Academy heeft de ambitie om het aanbod aan Impact Challenges uit te breiden om meer studenten de ervaring van een ‘real-life’ project aan te bieden.

Honoursonderwijs voor
masterstudenten