Honoursonderwijs voor vwo-scholieren

Voor gemotiveerde vwo-scholieren die kennis willen maken met de universiteit zijn er twee Pre-University College-programma’s en 20 kortlopende Pre-University Classes. In de PRE-College programma’s werd in 2022 in totaal met 50 scholen samengewerkt. Hiervan participeerden er 33 in het Leidse programma, negen in het Haagse en acht in beide. In de Pre-University Classes zijn leerlingen uit 5- en 6-vwo van alle scholen in Nederland welkom.

Pre-University College Leiden

Het tweejarige onderwijsprogramma van het Pre-University College Leiden bestaat uit vijf onderwijsblokken over wetenschap van in totaal 15 EC. Jaarlijks worden 95 vwo 5-leerlingen toegelaten tot het programma. In 2022 werden vier van hen toegelaten onder het zogenaamde nominee-beleid. Het nominee-beleid van het PRE houdt in dat leerlingen die net niet aan de cijfereis van 8,0 voldoen en eerstegeneratie-student zijn en/of een bi-culturele achtergrond hebben, door hun school kunnen worden voorgedragen als potentiële PRE-College deelnemer. Nominees kunnen door de selectiecommissie met voorrang worden geplaatst. 

Het PRE-College is een gevestigd en gestroomlijnd onderwijsprogramma. De rode draad is wetenschap en het wetenschapsbedrijf. Dit thema komt in alle vijf de onderwijsblokken terug, telkens vanuit een andere invalshoek. Het onderwijs is multidisciplinair; wetenschappers uit zeer verschillende disciplines komen aan bod en studenten worden uitgedaagd om verbanden te leggen en aanpakken kritisch te vergelijken.

Ter afsluiting van het eerste onderwijsblok hebben de studenten in groepjes podcasts gemaakt. De studenten zijn zelfstandig op zoek gegaan naar wetenschappelijke artikelen en hebben hier mooie, levendige podcast over opgenomen. De podcasts zijn te beluisteren op het platform Anchor.

In blok IV van het PRE-College doen de studenten in tweetallen onderzoek onder begeleiding van een wetenschapper aan de universiteit. De Jan Kijne Onderzoeksprijs is in 2022 toegekend aan Sophie van Veller en Iris Bos. Het duo nam de prijs in ontvangst voor hun onderzoek naar complottheorieën op Tiktok.

In de evaluaties zijn de PRE-studenten overwegend positief over de inhoud, organisatie en communicatie van het programma. Als positief punt geven de studenten mee dat hun schoolcijfers in 5 en 6 vwo niet tot nauwelijks lijden onder de extra studielast. Studenten geven aan dat ze het heel prettig vinden dat het onderwijs weer fysiek kan plaatsvinden.

De uitval in het cohort 2020-2022 is met drie studenten gemiddeld geweest.

In 2023 zal het PRE-bureau het contact met scholen waarmee een samenwerkingsverband is, intensiveren. PRE-mentoren (de contactpersonen binnen de scholen) krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om aan te schuiven bij het onderwijs. Ook ontvangen zij een nieuwsbrief waarin zij op de hoogte worden gehouden van de verschillende activiteiten binnen de PRE-programma’s waardoor zij een beter beeld krijgen van waar de leerlingen zich mee bezighouden.

Pre-University College Den Haag 

Het Pre-University College Den Haag is een éénjarige programma voor leerlingen uit 5 vwo die wonen in en om de stad Den Haag. Het academisch jaar 2021-2022 was het derde pilotjaar en 26 enthousiaste leerlingen, afkomstig van 11 verschillende scholen, hebben deelgenomen. Op 15 september 2022 hebben alle 26 PRE-studenten het programma succesvol afgerond en een diploma in ontvangst mogen nemen. In oktober 2022 zijn 35 leerlingen met het programma gestart, een groei van 35%.

De thema’s die bij het Haagse programma worden behandeld verschillen van Pre-University College Leiden en hebben een sterker maatschappelijker karakter dat verweven is met de hofstad – de internationale stad van vrede, recht en veiligheid. Zo leren PRE-studenten in drie verschillende onderwijsblokken (samen 8 EC), over de rol van de wetenschap in relatie tot de PRE-studenten zelf, hun directe omgeving, maar ook tot de wereld om hen heen. De colleges worden verzorgd door universitair docenten van al onze zeven faculteiten. Ook leren PRE-studenten via de creatieve methode Design Thinking hoe ze sociale vraagstukken kunnen aanpakken. Het betreft relevante maatschappelijke problemen zoals het vergroten van rolstoeltoegankelijkheid in een grote stad, of het ontwerpen van een prototype lespakket dat vooroordelen in het onderwijs tegengaat. Daarnaast krijgen de PRE-studenten inspirerende colleges die helpen bij het vinden van een passende onderzoeksmethode voor hun profielwerkstuk.

De Learning My Way seminars lopen als een rode draad door het gehele programma. De deelnemende PRE-studenten leren eigenaarschap te tonen in hun keuzes met betrekking tot hun (school)carrière. Ze maken een ontwikkeling door waarbij ze bewust worden van hun unieke kwaliteiten en hoe ze die kunnen benutten. Daarnaast leren ze zelfreflectie aan en ontwerpen ze een realistische uitdaging voor de toekomst. De Learning My Way-methode biedt ook mogelijkheden om PRE-studenten individueel te coachen.

Het PRE-College Den Haag richt zich intentioneel op eerstegeneratie-studenten en studenten met een diverse culturele achtergrond. Het is dan ook van belang dat de studenten vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben in hun academische loopbaan. Zo worden er naast de colleges ook verschillende ‘skills labs’, zoals academisch schrijven, aangeboden en leren ze wat betrouwbare bronnen zijn en hoe te spreken voor een publiek. 

Pre-University Classes

De PRE-Classes (1 EC) zijn kortdurende onderwijsmodules voor gemotiveerde leerlingen uit 5 en 6 vwo. In 2022 heeft de Honours Academy 20 PRE-Classes georganiseerd, waarin leerlingen kennismaakten met een onderzoeksgebied naar keuze. Het aantal aanmeldingen was een fractie lager dan een jaar eerder, namelijk 348 leerlingen waarvan er 320 zijn toegelaten. Het aantal leerlingen dat een certificaat ontvangen heeft, was 315.

De PRE-Classes gingen van start op het moment dat de lockdown eindigde. Zowel docenten als leerlingen waren erg blij dat het onderwijs weer fysiek op de universiteit kon plaatsvinden. Wel waren er bijna elke week deelnemers of docenten met een coronabesmetting waardoor alle PRE-Classes hybride hebben plaatsgevonden. 

Nieuw in 2022 was de PRE-Class MasterChef Leiden. In deze interdisciplinaire PRE-Class over Food Studies hebben de deelnemers het onderwerp eten vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De nieuwe PRE-Class is succesvol verlopen en zal in 2023 een vervolg krijgen.

Als eindopdracht schreven de deelnemers een populair wetenschappelijk artikel. De beste artikelen zijn door de eindredactie van de wetenschapswebsite NEMO Kennislink beoordeeld. De prijs voor het beste populair wetenschappelijke artikel werd in 2022 gewonnen door Aniek van den Bosch die de PRE-Class Masterchef volgde. Haar artikel getiteld ‘Typisch Nederlands: het Chinees Indisch Restaurant’ is gepubliceerd op de website van NEMO Kennislink.

Als tweede eindopdracht hebben de leerlingen een digitale presentatie gemaakt voor de presentatiewebsite. De presentaties zijn te bewonderen op www.preclassfestival.nl.

De PRE-Classes zijn in 2022 op verschillende manieren afgesloten. De PRE-Class MasterChef sloot af met een workshop over thee waarbij ouders ook aanwezig konden zijn. De PRE-Class over eLaw organiseerde een mock conference waarbij deelnemers presentaties gaven over verschillende facetten van robot law. De PRE-Class Psychologie sloot af met een presentatiemarkt. Deelnemers hadden posters gemaakt, quizzes voorbereid en toonden mooie powerpoints over verschillende sub-onderwerpen binnen het thema emoties.  

In 2023 zal worden bezien op welke manieren de PRE-Classes en de PRE-Colleges meer kunnen samenwerken. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om collegereeksen aan te bieden voor zowel PRE-Class deelnemers als PRE-College studenten.

Honoursonderwijs voor
vwo-scholieren