Over de Honours Academy?

De Honours Academy is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden. In zowel universiteitsbrede als facultaire honoursprogramma’s participeren medewerkers uit alle faculteiten van de Universiteit Leiden.

Kerntaken Honours Academy

De Honours Academy organiseert en faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden. De kerntaken van de Honours Academy zijn:

  1. het ontwikkelen van divers, uitdagend, inclusief en vernieuwend boven- en interfacultair honoursonderwijs dat aansluit op de behoefte van de honoursstudent
  2. het bewaken van de samenhang binnen het universitaire honoursonderwijs
  3. het faciliteren van kennisuitwisseling op het terrein van honoursonderwijs tussen faculteiten en tussen docenten onderling
  4. het fungeren als proeftuin voor onderwijsinnovatie

De Leidse visie op honoursonderwijs

De Honours Academy richt zich op getalenteerde en gemotiveerde studenten binnen de Universiteit Leiden. Dit doet zij enerzijds om studenten in staat te stellen hun talenten te ontwikkelen (‘studentperspectief’) en anderzijds vanuit de institutionele taak van de universiteit om de kennisproducenten en probleemoplossers van morgen op te leiden (‘institutioneel perspectief’). Beide perspectieven komen tot uitdrukking in de Leidse visie op honoursonderwijs.

Vanuit het studentenperspectief biedt de Honours Academy aan studenten die meer willen en kunnen de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. De honoursprogramma’s zijn toegesneden op de behoeften en talenten van de individuele deelnemers en stimuleren studenten tot het bewandelen van voor hen onbekende paden. Van studenten wordt verwacht dat zij buiten hun comfortzone treden en hun talenten en valkuilen ontdekken.

Door het vergroten van het innoverend vermogen van kennisproducenten-in-opleiding dient honoursonderwijs tevens het institutionele doel van de universiteit om nieuwe inzichten te kunnen voortbrengen. Zeker bij snelle veranderingen in de wetenschap en de samenleving is het nodig om het innoverend vermogen van studenten optimaal te ontwikkelen. Het Leidse honoursonderwijs is erop gericht jonge academici voor te bereiden op het nemen van verantwoordelijkheid in een complexe wetenschappelijke of maatschappelijke omgeving, vaak met een internationale dimensie. De Honours Academy draagt met haar verscheidenheid aan activiteiten bij aan de realisatie van de ambities van de Universiteit Leiden zoals verwoord in het Strategisch plan “Vernieuwen en Verbinden 2022-2027”

Interdisciplinaire leeromgeving

Aan de programma's van de Honours Academy nemen scholieren en studenten uit alle vakgebieden deel, waardoor een leeromgeving ontstaat waarin kennis uit verschillende disciplines wordt gedeeld en geïntegreerd. Ook stimuleert de Honours Academy docenten om onderwijs te geven met collega's van andere vakgebieden. Op deze manieren streeft de Honours Academy multi- en interdisciplinaire samenwerking na. 

Honoursonderwijs als proeftuin

Het honoursonderwijs sluit goed aan op de universitaire onderwijsvisie Learning@Leiden, onder andere door de ruimte die studenten krijgen om hun persoonlijke leerdoelen na te streven, de kleinschaligheid en het onderzoeksintensieve karakter van honoursonderwijs. Het honoursonderwijs biedt in diens rol als proeftuin ruimte voor het toepassen van technologische en didactische innovaties. Docenten worden aangemoedigd om recente ontwikkelingen in onderzoek versneld een plek te geven in onderwijs en om onderwijskundige innovaties op kleine(re) schaal te testen of te ontwikkelen. Zij passen deze ervaringen weer toe in hun reguliere onderwijs.

Leren in en met de samenleving

Door samenwerking met organisaties buiten de universiteit biedt de Honours Academy studenten de gelegenheid kennis en inzichten vanuit hun eigen vakgebied toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken in interdisciplinaire groepen aan een praktijkopdracht waardoor ze waardevolle vaardigheden ontwikkelen en daadwerkelijk impact kunnen maken.  

Diversiteit en inclusie

Een speerpunt van de Honours Academy is inclusie. De Honours Academy stelt zich tot doel om het honoursonderwijs toegankelijk te laten zijn voor alle studenten die meer willen en kunnen. Tevens beoogt de Honours Academy een omgeving te bieden waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en zich optimaal kan ontplooien. Bovendien dient een diverse instroom in het honoursonderwijs een institutioneel doel: een diverse studieomgeving met deelnemers en gezichtspunten vanuit verschillende disciplines en culturele achtergronden is van grote toegevoegde waarde voor het leerproces van de student. Om de bewustwording van studenten op het gebied van diversiteit en inclusie te vergroten, komt dit thema in het honoursonderwijs geregeld aan de orde.

Studentenwelzijn

Het welzijn van studenten heeft binnen de Honours Academy bijzondere aandacht. De beperkte mogelijkheden voor fysiek onderwijs en sociale interactie door de Covid-19 pandemie aan het begin van 2022 hadden een negatief effect op het welbevinden van veel studenten. Velen ervoeren meer stress. In alle programma’s besteedt de Honours Academy daarom aandacht aan begeleiding en bevordering van groepsgevoel en (sociale) contacten, zowel met docenten als tussen studenten onderling. 

Het honoursonderwijs stimuleert studenten om buiten hun comfortzone te treden. Studenten worden zelfverzekerder in het stellen van doelen en zich bewuster van de stappen die gezet moeten worden om die doelen te behalen. Honoursonderwijs geeft ruimte aan het volgen van de eigen interesses en draagt bij aan het vertrouwen in het eigen groeipad.

Honours classes en vaardighedenmodules ‘Designing your Life’ bieden studenten handvatten om loopbaanstress en -besluiteloosheid te verminderen en hen zo met meer vertrouwen hun toekomst tegemoet te laten treden. Het onderwijs staat nadrukkelijk ook open voor reguliere bachelor- en masterstudenten. Er is tevens een groeiende belangstelling in faculteiten om dit onderwijs aan te bieden binnen opleidingen.

Community

Jaarlijks organiseert de Honours Academy enkele feestelijke activiteiten zoals certificaatuitreikingen en een zomerborrel voor medewerkers, studenten en externe partners. Op initiatief van studenten vond in 2022 de eerste Honours College Conferentie plaats. Ook enkele HC-trajecten sluiten het jaar af met inhoudelijke conferenties waarin studenten hun uiteenlopende onderzoeken presenteren. Deelnemers aan de PRE Classes communiceren over hun bevindingen door middel van een online presentatiefestival.

Studenten en alumni van het Pre-University College zijn verenigd in studievereniging PREunion. PREunion organiseert maandelijks activiteiten, waaronder een introductiedag voor nieuwe PRE-studenten en lezingen. Studenten van het Honours College Law kunnen lid worden van JHV Themis.

Samenwerking in LDE-verband

De Honours Academy Leiden werkt nauw samen met die van de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Honoursstudenten uit de partnersteden zijn welkom bij (onderdelen van) elkaars honoursonderwijs. De ontwikkeling van een gezamenlijk Bachelor Honours Programme Sustainability heeft de samenwerking verder geïntensiveerd en geeft een extra dimensie aan de interdisciplinaire leeromgeving. 

Over de Honours Academy?