BHCWild   banner 3
Visie op Honoursonderwijs

De Honours Academy van de Universiteit Leiden leidt met ‘Outside the Box’ onderwijs toekomstige academische professionals op die samenwerkend bouwen aan innovatieve oplossingen voor de complexe maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst. 

BHPSchallenges23   van buiten

Nieuwe visie op honoursonderwijs:

Learn, Educate and Organise ‘Outside the Box’

De maatschappij is aan veel veranderingen onderhevig. De actuele, maatschappelijke vraagstukken zijn ingewikkeld en vragen om ‘outside the box’ oplossingen. Hiervoor zijn gedreven academische professionals uit verschillende disciplines nodig, die kunnen en willen samenwerken en maatschappelijk geëngageerd zijn. 

Learn Outside the Box

De Honours Academy richt zich op studenten die de motivatie, ambitie en capaciteit hebben om deze uitdaging aan te gaan. De honoursprogramma’s zijn toegesneden op de behoeften en talenten van de individuele deelnemers en stimuleren studenten tot het bewandelen van voor hen onbekende paden. Van studenten wordt verwacht dat zij buiten hun comfortzone treden en hun talenten en valkuilen ontdekken.

Studenten leren samen met en van studenten uit andere disciplines. Een diverse studieomgeving met deelnemers en gezichtspunten vanuit verschillende disciplines en culturele achtergronden is van grote toegevoegde waarde voor het leerproces van de student. De Honours Academy stelt zich dan ook tot doel om het honoursonderwijs toegankelijk te laten zijn voor alle studenten die meer willen en kunnen en een inclusieve leergemeenschap te creëren.

Studenten gaan aan de slag met het analyseren van (aspecten van) maatschappelijke vraagstukken en experimenteren met het creëren van innovatieve oplossingen. Hiervoor zijn interdisciplinaire kennis en specifieke vaardigheden nodig. Leren buiten de universiteit is een belangrijke pijler.

Het welzijn van studenten heeft binnen de Honours Academy bijzondere aandacht. In alle programma’s besteedt de Honours Academy daarom aandacht aan begeleiding en bevordering van community vorming en (sociale) contacten, zowel met docenten als tussen studenten onderling. Honoursonderwijs geeft ruimte aan het volgen van de eigen interesses en draagt bij aan het vertrouwen in het eigen groeipad.

LLPElanor   mic aankijk
HCFSWexc23   banner 2 boom

Educate Outside the Box

Binnen de setting van het honoursonderwijs bestaat een unieke kans voor onderwijsontwikkelaars en docenten om te experimenteren met nieuw onderwijs. Het honoursonderwijs vervult hiermee een proeftuinfunctie voor de gehele universiteit. De kleinschaligheid, de wendbaarheid en de interfacultaire samenwerking tussen docenten bieden kansen om te starten met nieuwe inhoudelijke en/of didactische onderwijsideeën, die kunnen doorgroeien naar het reguliere onderwijs.  

Honoursonderwijs heeft altijd een interdisciplinair karakter, zowel door de onderwijsinhoud als door de diversiteit van studenten en docenten. De Honours Academy experimenteert met transdisciplinair onderwijs, waarin studenten in teams werken aan complexe, ‘real-life’ projecten bij organisaties buiten de universiteit. Studenten leren van elkaar en co-creëren. Dit transdisciplinaire honoursonderwijs draagt bij uitstek bij aan de vorming van studenten en bereidt hen voor op een complexe en veranderende samenleving.

Het honoursonderwijs richt zich meer dan reguliere opleidingen, op de ontwikkeling van vaardigheden als maatschappelijk bewustzijn, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, reflecteren en veerkracht.

Organise Outside the Box

Samenwerking versterkt de inhoud en de organisatie van het honoursonderwijs. Binnen de universiteit Leiden stimuleert de Honours Academy samenwerking en kennisdeling tussen docenten van verschillende faculteiten. Inhoudelijk draagt dit bij aan de interdisciplinaire leeromgeving. Organisatorisch is het efficiënt als vakken in meerdere trajecten worden aangeboden en daarmee door meer studenten worden gevolgd. Samenwerking met universitaire afdelingen die onderwijsactiviteiten organiseren voor andersoortige doelgroepen zoals alumni en professionals biedt kansen om elkaars aanbod en organisatie te verrijken.

Om studenten te kunnen laten leren buiten de universiteit is de samenwerking met externe partners zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties essentieel. In interdisciplinaire teams werken aan ‘real-life’ maatschappelijke vraagstukken biedt studenten de mogelijkheid echt impact te kunnen maken. De vaardigheden die zij hierbij opdoen en het netwerk dat zij bouwen helpt hen bij het zetten van toekomstige stappen op de arbeidsmarkt. Om dergelijk onderwijs mogelijk te maken bouwt de Honours Academy aan haar relaties met externe partnerorganisaties. 

De Honours Academy Leiden werkt nauw samen met die van de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Honoursstudenten uit de partnersteden zijn welkom bij (onderdelen van) elkaars honoursonderwijs. De ontwikkeling van een gezamenlijk honoursprogramma heeft de samenwerking verder geïntensiveerd en geeft een extra dimensie aan de interdisciplinaire leeromgeving.

Capstone23   overzicht
BHCWild   wandelen bij huisje
Organisatie

De Honours Academy is een interfacultair instituut. Het honoursonderwijs komt tot stand in nauwe samenwerking met de faculteiten.