Sterrewacht bij Schemer veraf
Organisatie

In 2023 bestaat de Honours Academy 10 jaar. Dit samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden werd op 1 september 2013 formeel bekrachtigd. In zowel universiteitsbrede als facultaire honoursprogramma’s participeren medewerkers uit alle faculteiten van de Universiteit Leiden.

Capstone23   consumerism2

Kerntaken

De Honours Academy organiseert en faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden. De kerntaken van de Honours Academy zijn:

  1. het ontwikkelen van divers, uitdagend, inclusief en vernieuwend boven- en interfacultair honoursonderwijs dat aansluit op de behoefte van de honoursstudent
  2. het bewaken van de samenhang binnen het universitaire honoursonderwijs
  3. het faciliteren van kennisuitwisseling op het terrein van honoursonderwijs tussen faculteiten en tussen docenten onderling
  4. het fungeren als proeftuin voor onderwijsinnovatie

De Honours Academy draagt met haar verscheidenheid aan activiteiten bij aan de realisatie van de ambities van de Universiteit Leiden zoals verwoord in het Strategisch plan “Vernieuwen en Verbinden 2022-2027”. 

STW by night

Honours Academy in context

De Honours Academy is gevestigd in de Oude Sterrewacht. In 2023 verzorgde 12,3 fte aan (O&O) OBP het onderwijs voor ruim 1700 bachelor- en masterstudenten en 500 scholieren. Daarmee werden 250 docenten ondersteund, die grotendeels werkzaam zijn bij de faculteiten van de Universiteit Leiden. Zij verzorgen colleges, seminars, (vaardigheids)trainingen, werkgroepen, projectcoaching en ander interactief onderwijs.

De organisatie van het honoursonderwijs voor vwo-scholieren en masterstudenten ligt primair bij de Honours Academy. Verder is de Honours Academy verantwoordelijke voor de organisatie van de interdisciplaire, faculteitsoverstijgende bachelor vakken, de ‘Bachelor Honours Classes’. Deze vakken zijn onderdeel van facultaire honourstrajecten.

De organisatie van de honourstrajecten voor bachelorstudenten ligt bij de faculteiten. Daartoe heeft iedere faculteit honourscoördinatoren en studentbegeleiders/coaches in dienst. Bovendien heeft iedere faculteit een Honours Representative: een senior docent, die boegbeeld is van het honoursonderwijs binnen de betreffende faculteit.

EnvHum   netten
Cijfers

Op de volgende pagina's vind je alle cijfers van 2023.