Vooruitblik 2022

De Honours Academy meent met haar huidige onderwijsprogramma’s in het algemeen goed invulling te geven aan de Leidse visie op honoursonderwijs en de specifieke doelen die zij zich heeft gesteld. De programma’s worden in hun huidige vorm goed geëvalueerd door zowel studenten als docenten.

De Honours Academy zal ook in 2022 verder bouwen aan uitdagend, interdisciplinair en inclusief honoursonderwijs voor scholieren en studenten die meer willen en kunnen.

Tevens zal de Honours Academy als proeftuin blijven bijdragen aan innovatie in het hoger onderwijs en de kennisuitwisseling faciliteren tussen docenten van verschillende faculteiten. Tot slot blijft zij de samenhang binnen het universitaire honoursonderwijs bewaken.

Honours Academy-brede focuspunten

In 2022 continueert de Honours Academy haar meerjarige ‘HA-brede’ focuspunten:

1. Studentenwelzijn

Door de huidige omstandigheden ervaren veel studenten stress. Hoewel fysiek onderwijs en sociale interactie (deels) mogelijk is blijft de situatie onzeker. Studenten lijken de schade te willen inhalen en soms te veel activiteiten tegelijk op te willen pakken. Dit alles heeft een negatief effect op het welbevinden van veel studenten. In alle programma’s besteedt de Honours Academy daarom extra aandacht aan begeleiding en wordt contact, zowel met docenten als tussen studenten onderling, bevorderd.

2. Activerende onderwijsvormen

In alle honoursprogramma’s zal in 2022 verder worden gewerkt aan de doorontwikkeling van activerend onderwijs. Er zal worden geëxperimenteerd met verschillende, innovatieve werkvormen waarbij de in 2020 en 2021 opgedane kennis en ervaring worden benut. De Honours Academy zal studenten zo veel mogelijk betrekken bij deze onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld door co-creatie van (delen van) het onderwijs.

3. Diversiteit en inclusie

Diversiteit is een meerjarige beleidsprioriteit en krijgt aandacht in alle programma’s. Ook in 2022 zal gelet worden op diversiteit in instroom met speciale aandacht voor eerstegeneratiestudenten. Het communicatiemateriaal zal regelmatig worden getoetst op een inclusieve uitstraling. Docenten zullen worden gestimuleerd om andere perspectieven te includeren in hun onderwijs en/of vakken te ontwikkelen met diversiteit en inclusie als thema.

4. Interdisciplinariteit

De Honours Academy streeft ook in 2022 een interdisciplinair aanbod na en wil nieuwe samenwerkingsverbanden over de grenzen van faculteiten stimuleren in de Pre-University Classes evenals de Bachelor en Master Honours Classes. Het aanbod aan interdisciplinaire projecten, waarin studenten van verschillende opleidingen en zelfs verschillende universiteiten samenwerken aan een complex probleem, zal verder worden uitgebouwd in de vorm van Impact Challenges en de LDE Honours Specialisation ‘Sustainability’.

5. Kennisdeling

Het honoursonderwijs is een proeftuin voor inhoudelijke en didactische innovatie. De Honours Academy wil docenten ook in 2022 stimuleren om hier nog meer gebruik van te maken en de opgedane kennis en ervaring te delen binnen de universitaire gemeenschap. Waar mogelijk wordt spin-off gerealiseerd naar andere honoursprogramma’s en het reguliere onderwijs. Aan dit alles zal in 2022 verder vorm worden gegeven door best practices te verzamelen en te delen, honoursdocenten in de schijnwerpers te zetten tijdens universiteitsbrede bijeenkomsten en door workshops aan te bieden.

Programmaspecifieke focuspunten

Op programmaniveau zal de focus komen te liggen op:

1. Pre-University College

In 2022 wil de Honours Academy het aantal partnerscholen voor het PRE-University College Den Haag uitbreiden zodat het aantal deelnemende 5 vwo-leerlingen groeit naar 50. Het programma kent inmiddels een stevige basis. Op basis van feedback zullen onderdelen worden doorontwikkeld.

2. Bachelor’s honoursonderwijs

Vaardighedenonderwijs binnen het Honours College en in de Bachelor Honours Classes
Om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige rol als kennisproducent en probleemoplosser zal de Honours Academy in 2022 het onderwijs op het gebied van vaardigheden en persoonlijke effectiviteit blijven ontwikkelen en, gebruikmakend van het universiteitsbreed vastgestelde kader van kernvaardigheden, zichtbaar maken.

Versterking samenwerking in LDE verband
Het is de ambitie om vanaf september 2022 een nieuwe LDE Honours Specialisation Sustainability aan te bieden aan tweede- en derdejaars bachelorstudenten. Leidse, Delftse en Rotterdamse docenten die zijn verbonden aan het LDE Center for Sustainability zullen dit eenjarige programma (15 EC) met elkaar ontwikkelen en verzorgen. Het programma beoogt een nieuwe, brede doelgroep aan te spreken van studenten die zich voor één jaar willen verdiepen in het interdisciplinaire thema duurzaamheid. In het pilotjaar zal de LDE Honours Specialisation starten met 24-30 studenten. Bij succes zal het aantal deelnemers groeien naar 60 (20 per universiteit).

3. Master’s honoursonderwijs

Impact Challenges
Het eerste jaar van de pilot met Impact Challenges zal uitgebreid worden geëvalueerd. Bij aangetoond succes zullen er in 2022-2023 nieuwe Impact Challenges worden aangeboden, mogelijk in samenwerking met nieuwe maatschappelijke partners en bedrijven. Sommige Impact Challenges zullen ook open staan voor bachelorstudenten.

Leiden Leadership Programme
De Honours Academy heeft de ambitie om in 2022-2023 een volledig herzien LLP programma aan te bieden, waarin de wetenschappelijke kennis op het gebied van leiderschap aan de Universiteit Leiden sterker wordt verweven met relevante vaardigheidstrainingen. Het nieuwe programma zal zowel voor Nederlandstalige als internationale studenten toegankelijk zijn.