Terugblik 2021

In deze sectie blikt de Honours Academy terug op Honours Academy-brede ontwikkelingen in kalenderjaar 2021, een jaar dat nog steeds grotendeels werd gekenmerkt door de Covid-19 pandemie. Op het honoursonderwijs in het academisch jaar 2020-2021 is dit van grote invloed geweest. Per september 2021 is on campus onderwijs weer mogelijk geworden.

Docenten zijn heel vaardig geworden in het geven van online onderwijs. Bijna al het voor 2020-2021 geplande onderwijs heeft doorgang kunnen vinden, met uitzondering van (buitenland-)excursies. Aanpassing van het onderwijs was echter onvermijdelijk. Desalniettemin hebben docenten er veel moeite in gestoken om in het online onderwijs zo veel mogelijk interactie te realiseren en slaagden er soms zelfs in om een internationale dimensie aan hun onderwijs te geven. In enkele gevallen zijn vakken uitgesteld tot laat in het voorjaar van 2021 toen de coronamaatregelen enigszins werden versoepeld. De grootste uitdagingen vormden het vaardighedenonderwijs en praktijkonderdelen zoals stages en onderzoeksprojecten.  

De omstandigheden hebben geleid tot een bijzonder grote belangstelling voor honoursactiviteiten. Voor Bachelor Honours Classes en het LLP meldden zich meer studenten dan in voorgaande jaren, waarschijnlijk omdat alternatieven zoals een studieverblijf in het buitenland of stage kwamen te vervallen. De uitval bij het PRE-College en het LLP was hoger dan gebruikelijk. Ook in de HC-trajecten was het aantal studenten dat een achterstand opliep in het reguliere en/of honoursonderwijs groter. Daarentegen rondde bij de Bachelor Honours Classes juist meer studenten hun class af.

Het online onderwijs, de ervaren studiedruk en de sociale beperkingen hadden bij veel studenten een negatief effect op hun welzijn. Hierdoor vonden meer studenten die een uitgebreid programma volgden het lastig om gemotiveerd te blijven. Honoursonderwijs vraagt de student immers om extra inspanning te leveren naast het reguliere programma. Tegelijkertijd waren er ook studenten die aangaven dat ze juist beter of vlotter studeerden doordat er bijvoorbeeld minder reistijd was. De tevredenheid onder deelnemers die de honoursvakken afrondden was vergelijkbaar met voor de coronacrisis. Studenten waardeerden des te meer het persoonlijke contact met docenten en medestudenten in vergelijking met de situatie in het, dikwijls grootschaligere, reguliere onderwijs.   

Studentenwelzijn

Gedurende de Covid-19 pandemie, een periode van beperkte mogelijkheden voor fysiek onderwijs en sociale interactie, heeft de Honours Academy extra aandacht besteed aan begeleiding en bevordering van contact, zowel met docenten als tussen studenten onderling. In de HC-trajecten voerden de trajectcoördinatoren extra begeleidingsgesprekken en organiseerden online ontmoetingsmomenten. De Honours Academy organiseerde voor studenten een meditatiekwartiertje om de dag goed te beginnen.

In het onderwijs was ook meer aandacht voor het thema welzijn. Zo hoorden studenten in het kennismakingsprogramma van het HC-traject Science and Society over het internationale project Caring Universities en bediscussieerden zij hoe de universiteit studentenwelzijn kan bevorderen. In de honours class ‘Flourishing, The Science and Practice of Well-being’ trainden studenten vaardigheden zoals stressmanagement.

De HC-ambassadeur en HA-assessor organiseerden samen met andere studenten het 48 Hour Project waarbij studenten online met elkaar een artistieke uiting tot stand deden komen. Het gaf studenten de kans om even uit hun isolement te ontsnappen en nieuwe mensen te leren kennen.

Coördinator en docent van het HC, Bram Hoonhout, heeft een Comenius Senior Fellowship ontvangen voor de ontwikkeling van honours classes en vaardighedenmodules ‘Designing your Life’. De methode biedt studenten handvatten om loopbaanstress en -besluiteloosheid te verminderen en hen zo met meer vertrouwen hun toekomst tegemoet te laten treden. Er wordt nauw samengewerkt met de universitaire Career Services en het onderwijs staat nadrukkelijk ook open voor reguliere bachelor- en masterstudenten. 

Honoursonderwijs als proeftuin voor onderwijsinnovatie

Zoals gezegd in het vorige hoofdstuk leidt het honoursonderwijs niet alleen studenten op tot innovatieve kennisproducenten, maar biedt het tevens docenten relatief veel ruimte om te experimenteren. In deze sectie staat een aantal opbrengsten uit 2021 beschreven.

1. Inhoudelijke en didactische vernieuwing

De lockdown heeft het experimenteren met nieuwe didactische onderwijsvormen in een stroomversnelling gebracht. In korte tijd zijn vele online onderwijsvormen ontwikkeld waarbij de interactie tussen docent en studenten en tussen studenten onderling zo veel mogelijk gewaarborgd bleef. Er werd ingespeeld op de actualiteit.

De Honours Classes bleken wederom een uitstekend format voor onderwijsontwikkeling. Nieuw in 2020-2021 waren de Bachelor Honours Classes:

 • Big data: Philosophical perspectives on the algorithmic turn
 • Students as Partners
 • (De)colonizing knowledge: Women folklore collectors and travelling ethnographers in the colonized Americas
 • Publiek vertrouwen in de rechtspraak in grootstedelijke gebieden met sociaal-economische problematiek
 • Inequalities in the 21st century
 • The Past at Play!
 • Ritual art and Cultural Heritage of Insular Southeast Asia
 • Ondernemerschap en psychologie: over het belang van falen om succesvol te zijn’
 • de zomerschool ‘Crime, Data and Ethics: The Application of Computational Research Methods in Criminology’.

In laatstgenoemde zomerschool leerden studenten over juridische en ethische kwesties van big data. Er werd onder andere aandacht besteed aan de juridische implicaties van het gebruik van big data. Daarnaast leerden studenten ook zelf om data te verzamelen en te analyseren en hoe ze met deze data om moesten gaan.

In de nieuwe Honours Class ‘The Past at Play!’ werd ingezoomd op het speelgedrag van de mens in het verleden en heden. Studenten leerden niet alleen door te lezen over spellen, maar ook door zelf spellen uit het verleden en het heden te spelen. Hierbij werd gekeken naar de historische en archeologische informatie in spellen, waarbij studenten tevens leerden over belangrijke ontwikkelingen in het verleden.

In de Honours Class ‘Ondernemerschap en Psychologie: over het belang van falen om succesvol te kunnen zijn’ kwamen verschillende disciplines samen (bedrijfswetenschappen, sociale psychologie, recht, ethiek) om verschillende organisatieculturen te evalueren. Specifiek kwamen praktijkcasussen aan bod van bedrijven die failliet zijn gegaan. Studenten werden uitgedaagd om te bedenken hoe deze bedrijven kunnen leren van hun fouten.

In de Bachelor Honours Class Data Science deden de studenten zelf onderzoek. De onderwerpen liepen erg uiteen. Zo onderzocht een groepje welke variabelen het beste patiënten met risico op hartfalen kunnen selecteren en verdiepte een ander groepje zich in de mobiliteitsveranderingen tijdens de eerste corona-uitbraak.

Ín het HC-traject Beta & Life Science kregen de studenten een bijzondere opdracht in de innovatiechallenge van het Technolab in Leiden, namelijk: ‘maak een model dat industrie 4.0 demonstreert’. Een dergelijke opdracht draait om automatisering en digitalisering. De studenten bouwden een heuse limonademachine die zelf kan nadenken. Met een app kan de samenstelling van de limonade worden gekozen en een micro-controller stuurt de machine aan.

Binnen dit traject blijft deelname aan de internationale synthetische-biologiecompetitie iGem een bijzondere invulling van het honoursprogramma. Al jaren zijn de Leidse teams succesvol. In 2021 won het team, waarin drie honoursstudenten zaten, twee prijzen voor hun project DOPL LOCK waarin zij genetische modificatie veiliger probeerden te maken.

Studenten dragen ook zelf bij aan onderwijsontwikkeling. Een mooi voorbeeld is de serious game Fallen Angels die is gemaakt door tweedejaarsstudenten van het HC-traject Governance & Global Affairs. In het spel kruip je in de huid van de NAVO, die een crisis het hoofd moet bieden. Het spel is ingezet in het kennismakingprogramma van het HC-traject: eerstejaars moesten de bemanning van een aan de grens met Rusland verdwenen helikopter weten terug te vinden.

In oktober 2021 zijn deelnemers aan de Bachelor Honours Class ‘Rebuilding Education’ gestart met het (her)ontwerpen van onderdelen van hun eigen (honours)onderwijs.

2. Samenwerking met maatschappelijke partners

De samenwerking met veel externe partijen is in 2021 geconsolideerd.

Zo werkt de Honours Academy al jaren tot wederzijds genoegen samen met de gemeente Leiden. De kennismakelaar voor Leiden Kennisstad heeft zitting in de Honours Council. De gemeente is een partnerorganisatie in het HC-traject Science and Society van FSW, de Master Honours Class Social Innovation in Action, het LLP en nu ook in de nieuwe Impact Challenge ‘Citizen Science and The Most Sustainable Kilometer’. Dat de adviezen van studenten daadwerkelijk worden benut blijkt bijvoorbeeld uit de oprichting van een gemeentelijk huurteam waar huurders terechtkunnen voor ondersteuning bij problemen met de verhuurder.   

In 2021 is de samenwerking met de Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland geïntensiveerd. Honoursstudenten van verschillende traject fungeren als mentor voor achterstandsleerlingen in Den Haag en helpen hen onder andere met huiswerk. De studenten krijgen hiervoor een training in didactische vaardigheden.

Geneeskundestudenten hebben tijdens de coronacrisis meegewerkt met bijvoorbeeld triage, testen en vaccineren. Verder wordt binnen de Honours Classes ‘Beyond the boundaries of health care’ en ‘Ageing and Vitality’ met maatschappelijke partners samengewerkt.

In het HC-traject Law is ruimte voor samenwerking met maatschappelijke partners binnen het onderzoeksassistentschap, bij de Law Clinic en bij de Masterclass Rechtbank. Bij het vak ‘Inside-out prison exchange’ wordt samengewerkt met een penitentiaire inrichting. In de Bachelor Honours Class ‘Publiek vertrouwen in de rechtspraak in grootstedelijke gebieden met sociaal-economische problematiek’ gingen studenten in gesprek met onder meer wijkagenten, jeugdwerkers en bewoners in verschillende Haagse wijken en vroegen hen hoe zij denken over de rechtspraak. In deze class werd samengewerkt met de Haagse Hogeschool en de Rechtbank Den Haag.

Het HC-traject Crossing the Borders in World Archaeology maakt veel gebruik van gastdocenten uit de praktijk. De maatschappelijke stage in het traject heeft expliciet als doel om archeologie toegankelijk te maken voor een breder publiek en vindt meestal bij externe partners plaats.

In het HC-traject van FGGA wordt in het vak ‘Wicked Problems’ samengewerkt met FMO the Entrepeneurial Development Bank. Studenten adviseren over investeringen en leren zo de complexiteit van problemen en oplossingen kennen. In het vak ‘Public Leadership Consulting’ doen groepjes studenten een opdracht voor één van de publieke organisaties in het netwerk van de docent. In het traject wordt tevens samengewerkt met The Hague Institute for Innovation of Law en de International Development Law Organization.

Het traject Bèta and Life Science heeft de samenwerking met de Hortus Botanicus voortgezet. Studenten leren er botanisch tekenen en dragen bij aan de productie van informatiemateriaal voor scholen, bezoekers en verkoop. Het Technolab biedt honoursstudenten challenges en stages. De resultaten kunnen ten behoeve van het bedrijf, maar ook van maatschappelijke invloed zijn.

Het HC-traject Science & Society werkt samen met vrijwilligersorganisaties binnen de stad Leiden vanuit de Community Engagement Service. PLNT, de stichting Move en de gemeente Leiden zijn hierbij belangrijke partners.

Het LLP werkt al jaren samen met maatschappelijke partners en bedrijven, die in het kader van het LLP een praktijkopdracht leveren voor studenten. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe partnerorganisaties verwelkomd (zie onder LLP). In 2020-2021 is met 22 partnerorganisaties samengewerkt. 

Ook in de Master Honours Classes wordt nadrukkelijk de samenwerking met organisaties buiten de universiteit gezocht. Een groepje deelnemers aan de Master Honours Class ‘Circular Economy’ adviseerden bij de bouw van een nieuw pand op het Bio Science Park over een circulaire kantine. Een ander groepje ging aan de slag met het afval uit de operatiekamers van het LUMC.

In de class ‘Social Innovation in Action’ ontwerpen studenten oplossingen voor specifieke problemen in de samenleving. Zij maken daarvoor gebruik van de methode ‘design thinking’. Deze class is tevens aangesloten op het programma Leiden Kennisstad.

In de Master Honours Class ‘Leiden Revisited: Social Control and Social Cohesion in Insecure Times’ verbeeldden studenten door middel van kunst hoe Leidenaren buiten de singels de stad ervaren. Er werd hierbij met bewoners van verschillende achtergronden gesproken. Onder begeleiding van het kunstenaarscollectief Liquid Society toverden de studenten samen met de buurtbewoners de verzamelde data om tot kunstuitingen, die zij aan het einde van het vak presenteerden met een kunstroute door Leiden. De studenten beoogden hiermee de sociale cohesie tussen de verschillende groepen bewoners te vergroten.

3.  Kennisdeling en spin-off van het honoursonderwijs

De Honours Academy vindt het belangrijk om waar mogelijk een spin-off te realiseren naar het reguliere onderwijs op basis van ervaringen die opgedaan zijn binnen het honoursonderwijs. Hieraan wordt vorm gegeven door best practices te verzamelen en te delen met de universitaire gemeenschap. Daartoe geeft de Honours Academy viermaal per jaar een nieuwsbrief uit waarmee honoursstudenten, collega’s, partners en andere geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in het honoursonderwijs. Ook zijn er nieuwsberichten verschenen over didactische vernieuwingen en de samenwerking met maatschappelijke partners, waaronder de resultaten van de praktijkopdrachten van het LLP. De Honours Academy is tevens actief op Instagram en LinkedIn om geïnteresseerden op die manier te informeren.

Ook delen docenten hun ervaring op onderwijssymposia. Zo heeft de docent van de Bachelor Honours Class ‘Inequalities in the 21st century’ zijn ervaringen gedeeld op het National Interdisciplinary Education congres. Hij is, net als twee van zijn studenten, geïnterviewd voor twee podcasts van het Centre for Innovation over design thinking.

Binnen het LLP werden meerdere docentcoach-bijeenkomsten georganiseerd waarin ervaringen werden uitgewisseld. Door het gemak van online deelnemen was de opkomst groot.

Daarnaast wordt binnen de Honours Academy zelf kennisdeling gestimuleerd door middel van themasessies. De coördinatoren en programma-assistenten van de verschillende honoursprogramma’s wisselen ervaring uit en verstevigen hiermee de samenwerking tussen de programma’s. Het voornemen om programmaoverstijgende workshops over honours-thema’s aan te bieden aan docenten, is dit jaar door de omstandigheden beperkt gebleven tot een workshopreeks voor de HC-trajectcoördinatoren over de methode Design Thinking.

Het realiseren van spin-off naar reguliere opleidingen is niet altijd makkelijk, zeker wanneer het omzetting naar grootschalig onderwijs betreft. Toch zijn er enkele succesvolle voorbeelden te noemen.

Bij FSW zijn de online community support groups dermate goed bevallen dat ze zijn overgenomen door de well-being officer van de universiteit. Een duidelijk voorbeeld van spin-off is dat Learning My Way - dat binnen het honoursonderwijs is ontwikkeld - komend jaar aangeboden wordt als onderdeel van alle bachelor- en masteropleidingen in de faculteit. 

Ook de stages bij de Hortus Botanicus in het HC-traject Bèta & Life Science hebben een duidelijke spin-off gekregen. De bevindingen van een aantal studenten waren van dermate hoog niveau dat ze uitmondden in wetenschappelijke artikelen. Andere studenten hebben aan het jaarthema ‘stoepplantjes’ bij de Hortus Botanicus gewerkt, waarbij ze een database, botanische tekeningen en informatiemateriaal voor bezoekers gemaakt hebben.

FGW benut modules in het honourstraject Humanities Lab als proeftuin voor de ontwikkeling van onderwijsmateriaal t.b.v. het reguliere onderwijs. Docenten gebruikten de modules ook om ervaring op te doen met digitale tools, alternatieve vormen van toetsing en groepsopdrachten.

Negotiations LAB van FGGA werkt met het leersysteem van eerst leren en pas dan de academische stof bestuderen. Dit kan door onvoorbereid in een simulatie te starten met onderhandelen en dan in de wetenschappelijke literatuur de do’s en don’ts na te lezen. De docent past deze in het honoursonderwijs ontwikkelde methode inmiddels ook toe in het reguliere onderwijs.

De onderwijsdirecteur van de Honours Academy praat mee over universitaire beleidszaken via deelname aan het OWB en was in 2021 actief betrokken bij universitaire projecten waaronder de Stuurgroep Harmonisatie Onderwijslogistiek en (samen met de HC-coördinator) de Expertisegroep Vaardighedenonderwijs. 

Kwaliteitszorg

In het kader van de kwaliteitszorg beschikt de Honours Academy over diverse organen en procedures. De kwaliteitszorgcyclus is vastgelegd in de kwaliteitszorgbrochure. Samenwerkingsafspraken, regels en procedures zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, het Reglement van de Honours Academy, het Onderwijsreglement en de Regels en Richtlijnen van de HA-examencommissie.

Voor ieder programma is er een Adviesraad bestaande uit docenten, studenten en experts. De Honours Council bespreekt beleidsvraagstukken die voor de gehele Honours Academy van belang zijn. Onderwerpen waarover de Adviesraden en de Honours Council zich afgelopen jaar bogen waren onder andere het imago en de toekomst van het honoursonderwijs, studentenwelzijn, ontwikkelingen op het vwo, het bevorderen van de toegankelijkheid, flexibilisering, vaardighedentraining, Leren met de Stad, de totstandkoming van Impact Challenges, samenwerking in LDE verband, de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de HA- en traject-examencommissies en herijking van het LLP.

Onderwijsadviescommissies, bestaande uit studenten en docenten, zien toe op de kwaliteit van het Pre-University College en het Leiden Leadership Programme door onder meer onderwijsevaluaties te bespreken. De functie van onderwijsadviescommissie binnen het Honours College wordt door de faculteiten op verschillende manieren ingevuld. De HC-coördinator heeft een Educational Consultancy Committee opgericht, waarin studenten uit alle trajecten meedenken en adviseren over HC-brede onderwerpen. Iedere Honours Class wordt geëvalueerd door middel van een schriftelijke enquête die aan het einde van de collegereeks aan de deelnemende studenten wordt voorgelegd.

De Honours Academy heeft een overkoepelende examencommissie met drie kamers (Pre-University College, Honours College en (International) Leiden Leadership Programme). De overkoepelende examencommissie reflecteert op haar werkzaamheden in een eigen jaarverslag, dat begin 2022 wordt opgeleverd. 

Diversiteit en Inclusie

De Honours Academy probeert een diverse instroom in haar programma’s te stimuleren, mede door middel van een nominee-beleid (PRE-College) en HC-studentambassadeurs (HC-studenten die binnen hun faculteit ambassadeur van het programma zijn en onder andere voorlichtingsactiviteiten verzorgen) die voor verschillende groepen als rolmodel kunnen fungeren.

Het nominee-beleid van het PRE houdt in dat leerlingen die net niet aan de cijfereis van 8,0 voldoen en eerstegeneratiestudent zijn en/of een bi-culturele achtergrond hebben, door hun school kunnen worden voorgedragen als potentiële PRE-College deelnemer. Nominees kunnen door de selectiecommissie met voorrang worden geplaatst. Het PRE-College Den Haag richt zich intentioneel op eerstegeneratiestudenten en benut in het programma hun diverse achtergronden.

In de wervings- en selectieprocedures van het Honours College wordt er specifiek op gelet om eventuele drempels voor bepaalde groepen studenten zo veel mogelijk weg te nemen zodat iedere student die de capaciteit en motivatie heeft, zich uitgenodigd voelt om zich aan te melden. Een noemenswaardige voorbeeld hiervan is het HC-traject Law waar alle studenten met een cijfergemiddelde van 7 of hoger worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Menig student voelde zich hierdoor gekend en zou uit zichzelf niet hebben gesolliciteerd. Daarnaast gebruiken verschillende trajecten een motivatieformulier i.p.v. een motivatiebrief en CV, om zo de toegankelijkheid te vergroten voor studenten die het opstellen van dergelijke documenten niet van huis uit hebben meegekregen.

Inhoudelijk is er ook aandacht voor het onderwerp diversiteit en inclusie. Een prachtig voorbeeld hiervan is de Bachelor Honours Class 'Inequalities in the 21st century'. Het vak besteedt aandacht aan ongelijkheid met betrekking tot geslacht, etniciteit, opleiding, sociaal- economische situatie en het hebben van een functiebeperking. Naast het nodige theoretische fundament kregen studenten ook de kans om zelf een bijdrage te leveren aan het verminderen van ongelijkheid in opdracht van partnerorganisaties. Zo schreven studenten inclusieve communicatierichtlijnen voor de Gemeente Leiden, organiseerden ze een discussiesessie samen met het Diversity and Inclusion Expertise Office en ontwikkelden ze een nieuwe website en promotiemateriaal voor het Fenestra Disability Centre. Andere voorbeelden van vakken waarin diversiteit en inclusie een belangrijk thema is, zijn Gender en recht, Crime and Migration en de eerder genoemde Master Honours Class ‘Leiden Revisited: Social Control and Social Cohesion in Insecure Times’.

In de selectieprocedure voor het LLP is er veel aandacht voor de diversiteit van de deelnemers en de geselecteerde groep deelnemers als geheel (onder andere interdisciplinaire samenstelling van de groep, verdeling man-vrouw en studenten met een biculturele achtergrond). Door de nadruk in het programma op de individuele begeleiding, de meerwaarde van diversiteit in teams, en het herkennen en benutten van de talenten van de ander, zit inclusie verweven in de gehele filosofie van het LLP. Tevens worden er in het LLP seminars gegeven over inclusief leiderschap, en gender en leiderschap.

In samenwerking met de Stichting Our Bodies Our Voice is een workshop ‘Boundaries, communication & consent’ aangeboden aan honours studenten.

Studentparticipatie en community-activiteiten

Studentparticipatie: Activiteiten met en door studenten

De assessor denkt, als lid van het bestuur van de Honours Academy, mee over alle onderwijs- en beleidszaken en behartigt op een actieve wijze de belangen van de honoursstudenten. Zo initieert de assessor tweemaal per jaar een overleg tussen het bestuur van de Honours Academy en de assessoren van de faculteitsbesturen en verkrijgt zo waardevolle input. In 2021 organiseerde de assessor een online kennisquiz voor honoursstudenten, een fysieke workshop over ‘Boundaries, Communication & Consent (in samenwerking met de Stichting Our Bodies Our Voice) en -in samenwerking met en op initiatief van enkele HC-studenten- een online kunstproject dat toegankelijk was voor alle studenten van de universiteit. Activiteiten die door de assessor, andere honoursstudenten of externe partijen worden georganiseerd, worden gepromoot door middel van de maandelijkse activiteitenmail en de social mediakanalen van de Honours Academy, waarvoor de assessor mede zorg draagt.

Studenten zijn ruim vertegenwoordigd in alle adviesraden en onderwijsadviescommissies van de Honours Academy en praten mee over beleidskwesties. Het HC heeft in 2020 een Educational Consultancy Committee opgericht. Twee studenten in deze commissie hebben afgelopen jaar zelfstandig een college binnen de honours class ‘Inequalities in the 21st century’ georganiseerd, anderen hebben waardevolle input geleverd over de vormgeving van de Impact Challenges.

In honoursvakken geven studenten regelmatig zelf invulling aan een deel van het onderwijs. In oktober 2021 is de nieuwe Bachelor Honours Class ‘Rebuilding Education’ van start gegaan. Hierin gaan de deelnemers zelf (honours)onderwijsonderdelen (her)ontwikkelen.    

Community-activiteiten

Jaarlijks organiseert de Honours Academy enkele feestelijke activiteiten. De inhoudelijke conferenties waarin studenten hun uiteenlopende onderzoeken presenteren en waarmee enkele HC-trajecten hun programma afsluiten werden online georganiseerd. Dat dit toch tot zeer interessante en sfeervolle evenementen kan leiden werd bewezen tijdens de Capstone Conferentie 2021 van het traject Humanities Lab.
De feestelijke certificaatuitreikingen waarmee de programma’s worden afgesloten konden voor het PRE-College en LLP gelukkig fysiek plaatsvinden, zij het op kleinschaliger wijze. De geplande certificaatuitreiking van het HC moest helaas op het laatste moment worden geannuleerd. Ook kon de afsluitende zomerborrel voor medewerkers, studenten en externe partners dit jaar wederom geen doorgang vinden.   

  Studieverenigingen van de Honours Academy

  Studenten en alumni van het Pre-University College zijn verenigd in studievereniging PREunion. PREunion organiseert maandelijks activiteiten, waaronder een introductiedag voor nieuwe PRE-studenten en lezingen.

  Studenten van het Honours College Law kunnen lid worden van JHV Themis.