Vooruitblik 2021

De Honours Academy meent met haar huidige onderwijsprogramma’s in het algemeen goed invulling te geven aan de Leidse visie op honoursonderwijs en de specifieke doelen die zij zich heeft gesteld. De programma’s worden in hun huidige vorm goed geëvalueerd door zowel studenten als docenten. De Honours Academy zal ook in 2021 verder bouwen aan uitdagend, interdisciplinair en inclusief honoursonderwijs voor scholieren en studenten die meer willen en kunnen.  

Tevens zal de Honours Academy als proeftuin blijven bijdragen aan innovatie in het hoger onderwijs en de kennisuitwisseling tussen docenten van verschillende faculteiten faciliteren. Tot slot blijft zij de samenhang binnen het universitaire honoursonderwijs bewaken. 

Honours Academy-brede focuspunten

In 2021 continueert de Honours Academy haar meerjarige ‘HA-brede’ focuspunten:

 1. Studentenwelzijn

Door de huidige omstandigheden ervaren veel studenten meer stress. De beperkte mogelijkheden voor fysiek onderwijs en sociale interactie heeft een negatief effect op het welbevinden van veel studenten. In alle programma’s besteedt de Honours Academy daarom extra aandacht aan begeleiding en bevordering van contact, zowel met docenten als tussen studenten onderling. De Honours Academy probeert op deze wijze de community-vorming te bevorderen. 

2. Activerende online en hybride onderwijsvormen 

In alle honoursprogramma’s zal in 2021 verder worden gewerkt aan de doorontwikkeling van activerend onderwijs in de online leeromgeving. Er zal worden geëxperimenteerd met verschillende, innovatieve werkvormen waarbij de in 2020 opgedane kennis en ervaring worden benut. Als het geven van fysiek onderwijs weer vaker mogelijk wordt zullen de mogelijkheden van hybride onderwijsvormen worden verkend. De Honours Academy zal studenten zo veel mogelijk betrekken bij deze onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld door co-creatie van (delen van) het onderwijs.  

3. Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit is een meerjarige beleidsprioriteit en krijgt aandacht in alle programma’s. Ook in 2021 zal gelet worden op diversiteit in instroom met speciale aandacht voor eerste generatie academici. Het communicatiemateriaal zal worden getoetst op een inclusieve uitstraling. Docenten zullen worden gestimuleerd om andere perspectieven te includeren in hun onderwijs. 

4. Interdisciplinariteit

De Honours Academy streeft ook in 2021 een interdisciplinair aanbod na en wil nieuwe samenwerkingsverbanden over de grenzen van faculteiten stimuleren in de Pre-University Classes, Bachelor en Master Honours Classes. Het aanbod aan interdisciplinaire projecten waarin studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan een complex probleem zal verder worden uitgebouwd. 

5. Kennisdeling

Het honoursonderwijs is een proeftuin voor inhoudelijke en didactische innovatie. De Honours Academy wil docenten ook in 2021 stimuleren om hier nog meer gebruik van te maken en de opgedane kennis en ervaring te delen binnen de universitaire gemeenschap. Waar mogelijk wordt spin-off gerealiseerd naar andere honoursprogramma’s en het reguliere onderwijs. Aan dit alles zal in 2021 verder vorm worden gegeven door best practices te verzamelen en te delen, honoursdocenten in de schijnwerpers te zetten tijdens universiteitsbrede bijeenkomsten en door workshops aan te bieden.  

Programmaspecifieke focuspunten

Op programmaniveau zal de focus komen te liggen op:

1. Haags Pre-University College

In 2021 zal de Honours Academy het Haagse Pre-University College grondig evalueren en verder ontwikkelen. Het is de ambitie in 2021-22 het derde jaar te starten met mogelijk een grotere groep 5 vwo leerlingen en meer partnerscholen. 

2. Vaardighedenonderwijs binnen het Honours College en in de Bachelor Honours Classes

Om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige rol als kennisproducent en probleemoplosser zal de Honours Academy in 2021 het onderwijs op het gebied van vaardigheden en persoonlijke effectiviteit verder uitbreiden en beter zichtbaar maken.  

3. Flexibilisering in het Honours College

Er zal komend jaar worden onderzocht in hoeverre en op welke wijze (delen van) het aanbod van honoursonderwijs nog beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor studenten die daar nu nog niet van profiteren. Mogelijkheden daartoe zouden kunnen zijn het uitbreiden van het aanbod aan Bachelor Honours Classes en/of het aanbieden van interdisciplinair projectmatig onderwijs, al dan niet in samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijven.

4. Leiden Leadership Programme

In 2021 zal voor het LLP een herijking plaatsvinden waarbij het de ambitie is om het LLP op dusdanige wijze voort te zetten dat de aanwezige onderwijs- en onderzoekexpertise op het terrein van leiderschap aan de Universiteit Leiden beter benut wordt binnen het programma en de wetenschappelijk kennis op het terrein van leiderschap sterker wordt verweven met bijbehorende vaardigheidstrainingen.  

5. Master Honours Classes

In 2018-19 startte de Honours Academy met Master Honours Classes, waarin wordt gefocust op complexe wetenschappelijke of maatschappelijke kwesties die om een interdisciplinaire aanpak vragen. De Universiteit verstevigt met de Master Honours Classes haar band met organisaties buiten de universiteit doordat studenten werken aan echte casussen en hun analyses en (waar mogelijk) oplossingen teruggeven aan deze externe partijen. Het is de ambitie om in 2021-22 twee nieuwe Master Honours Classes toe te voegen aan het aanbod.