Honours-onderwijs voor vwo-scholieren

Terugblik Pre-University College
en Pre-University Classes

Het tweejarige onderwijsprogramma van het Pre-University College Leiden bestaat uit vijf onderwijsblokken over wetenschap van in totaal 15 EC. Jaarlijks worden 95 vwo 5-leerlingen toegelaten tot het programma. In 2020 werden vier van hen toegelaten onder het zogenaamde nominee-beleid.

In het academisch jaar 2019-20 heeft een groep van 22 leerlingen afkomstig van tien verschillende scholen deelgenomen aan het pilotjaar van het Pre-University College Den Haag. Dit eenjarige programma voor leerlingen uit 5 vwo gaat over cultuur, bestuur, recht, vrede en veiligheid en omvat 8 EC.

De PRE-Classes (1 EC) vormen een kortdurend onderwijsprogramma voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit 5 en 6 vwo. In 2020 heeft de Honours Academy 19 PRE-Classes georganiseerd, waarin leerlingen kennismaakten met een onderzoeksgebied naar keuze. Het aantal aanmeldingen was een fractie hoger dan een jaar eerder, namelijk 364 leerlingen waarvan er 316 zijn toegelaten. Het aantal leerlingen dat een certificaat ontvangen heeft, was 310.

Onderwijsprogramma Pre-University College Leiden

Het PRE-College is een gevestigd onderwijsprogramma dat goed in elkaar zit. De rode draad is de wetenschap en het wetenschapsbedrijf. Dit thema komt in alle vijf de onderwijsblokken terug, iedere keer vanuit een andere invalshoek. Het cohort 2018-20 kon het tweejarige programma nog nipt fysiek afmaken. Het jaarlijkse bezoek aan museum Boerhaave in het kader van blok V ‘Wetenschap 2.0’ vormde de laatste bijeenkomst van het programma. Na het bezoek hebben de studenten een voorstel geschreven, gericht aan Museum Boerhaave, met een pitch voor een zelfbedachte tentoonstelling over hun eigen blok IV-onderzoek. Het PRE-programma werd online afgesloten. Samen met de ouders op de bank konden de PRE-studenten een online certificaat-uitreiking bijwonen, gevuld met speeches van docenten en studenten. 90 studenten ontvingen hun certificaat en graduate cap per post. 

Voor de deelnemers van cohort 2019-20 werd het onderwijs online voortgezet. In blok III is een aantal nieuwe geslaagde colleges ingevoegd, onder meer het college ‘Culturele identiteit in Nederlandse hiphop’ en ‘The impact of healthcare robots in society’. 

In het najaar van 2020 is gezocht naar een hybride invulling van het onderwijs. Een deel van de studenten zit in de zaal en de rest volgt het onderwijs via videoverbinding. De mogelijkheid van een deels live college wordt gewaardeerd door studenten en docenten, maar het is wel een uitdaging om de thuiszittende groep te betrekken. 

De Jan Kijne Onderzoeksprijs is in 2020 toegekend aan Rafaël Houkes en Rik van der Linde, een duo dat wiskundig onderzoek deed naar elliptische krommen.

In de evaluaties zijn de PRE-studenten overwegend positief over de inhoud, organisatie en communicatie van het programma. Als positief punt geven de studenten aan dat hun schoolcijfers in 5 en 6 vwo niet tot nauwelijks lijden onder de extra studielast. Vooral het onderling contact, het opdoen van academische vaardigheden en kritisch leren denken zijn als waardevol ervaren.  

Onderwijsprogramma Pre-University College Den Haag 

Het PRE-University College Den Haag kan terugkijken op een geslaagd eerste pilotjaar. Zoals een deelnemer het verwoordde: “Dat ik zoveel over mezelf zou leren had ik niet verwacht.” Het PRE-College programma in Den Haag bestaat uit drie onderwijsblokken. Het eerste blok gaat over de PRE-student in relatie tot wetenschappelijke kennis over zichzelf, familie, de stad en tot slot de wereld. Dit gebeurt door middel van colleges over onderwerpen zoals mensenrechten, gender en filosofie. De PRE-studenten leerden vaardigheden als presenteren, reflecteren, debatteren, kritisch denken en samenwerken.

In het tweede onderwijsblok gingen de PRE-studenten in teamverband aan de slag met projecten in de stad, aangedragen door partnerorganisaties in Den Haag. Vraagstukken als plastic afvalvermindering op scholen, sociale cohesie op de Haagse markt, diversiteit in de klas en hoe jongeren geprikkeld konden worden om deel te nemen aan activiteiten van Stichting Haags Verhaal werden door de PRE-studenten aangepakt met behulp van de methode Design Thinking.

Tot slot bedachten de Haagse PRE-studenten in het derde blok een onderwerp voor hun profielwerkstuk op school. Dat onderwerp vloeide vaak voort uit verschillende online inspiratiecolleges van Haagse wetenschappers. Ook kregen ze werkcolleges over het proces van onderzoek doen. Een docent van de VO-school begeleidde het feitelijke onderzoeksproces.

Het programma bevat tevens één overkoepelend reflectieblok Learning my way, dat loopt gedurende het hele jaar. De deelnemers reflecteerden op zichzelf in relatie tot hun omgeving en de inhoud van het onderwijs dat ze volgden en stelden persoonlijke doelen op voor hun toekomst. 

In oktober 2020 is het tweede pilotjaar gestart met 27 deelnemers. Dit is iets minder dan de beoogde 30-40. Vanwege de beperkingen aan groepsgrootte onder de huidige coronamaatregelen is dit juist prettig. Het aantal aan dit programma verbonden partnerscholen is gegroeid van 10 naar 15.    

Pre-University Classes

Nieuw in 2020 waren de PRE-Class Archeologie en de PRE-Class Italiaans. Bij de PRE-Class Archeologie stond de diversiteit en multidisciplinariteit van archeologisch onderzoek centraal. De deelnemers hebben meegekeken bij archeologisch laboratoriumonderzoek en zijn zelf aan de slag gegaan met experimentele archeologie en 3D-modeling. 
Bij de PRE-Class Italiaans stond de veelzijdige Italiaanse identiteit centraal. Onder andere de Italiaanse taal, literatuur en politiek zijn voorbijgekomen tijdens deze PRE-Class.
Bestaande PRE-Classes krijgen ook regelmatig een nieuwe invulling. In 2020 zijn o.a. de PRE-Class Wiskunde en de PRE-Class Filosofie gewijzigd qua inhoud. Bij Wiskunde ging men aan de slag met wiskunde in de kunst en bij Filosofie hielden de deelnemers zich bezig met de dood.    

De prijs voor het beste populair wetenschappelijke artikel werd in 2020 gewonnen door Alyssa Goudswaard, die deelnam aan de PRE-Class Biofarmaceutische Wetenschappen. Haar artikel over de effecten van een verwarde biologische klok op het lichaam is gepubliceerd op de website van NEMO Kennislink. Het was voor het zevende jaar op rij dat de PRE-Classes hierin samenwerkten met NEMO Kennislink. 

Het geplande gezamenlijke slotevenement in de Pieterskerk kon vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. In plaats daarvan is er een website gemaakt waar de presentaties van de deelnemers zijn gepubliceerd. Dit heeft een uitgebreid en veelzijdig online presentatiefestival opgeleverd.    

De prijs voor het beste populair wetenschappelijke artikel werd in 2020 gewonnen door Alyssa Goudswaard, die deelnam aan de PRE-Class Biofarmaceutische Wetenschappen. Haar artikel over de effecten van een verwarde biologische klok op het lichaam is gepubliceerd op de website van NEMO Kennislink.

Samenwerkingsverbanden 

In het PRE-College wordt in totaal met 50 scholen samengewerkt. 35 hiervan participeren alleen in het Leidse programma, zeven alleen in het Haagse en acht in beide. 

 

Vooruitblik 

Het PRE-College Leiden en de  PRE-Classes worden al jaren goed geëvalueerd en er is voldoende interesse door leerlingen. Beide programma’s zullen in 2021 worden voortgezet waarbij veel aandacht is voor activerend onderwijs en het bevorderen van interactie in de grotendeels online leeromgeving. Het aanbod aan PRE-Classes wordt in januari 2021 uitgebreid met een class over Franse taal en cultuur. Daarnaast zal de PRE-Class Popular Music na een onderbreking vanaf 2021 weer deel uitmaken van het aanbod.

In 2021 zal de pilot met het Haagse PRE-College uitgebreid worden geëvalueerd. Naar aanleiding van de feedback van de leerlingen en docenten zal het programma verder worden doorontwikkeld. Voor blok II zal gebruik gemaakt gaan worden van studentassistenten die zullen worden opgeleid tot begeleiders in de methode Design Thinking. Dit ontlast de docenten en is voor de ouderejaars studenten een goede gelegenheid om te werken aan hun didactische vaardigheden. Verder zullen de opdrachten beter worden gestructureerd en meer aangesloten bij het onderzoek van de docenten.

Het is de ambitie van het Haagse PRE-College om in oktober 2021 te kunnen starten met ongeveer 40 deelnemers van de 15 partnerscholen.