Honours
Academy

De Honours Academy is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden. In zowel de instellingsbrede als facultaire honoursprogramma’s participeren medewerkers uit alle faculteiten van de Universiteit Leiden.

De Leidse visie op honoursonderwijs 

De Honours Academy richt zich op de meest getalenteerde en gemotiveerde studenten binnen de Universiteit Leiden. Dit doet zij enerzijds om studenten in staat te stellen hun talenten te ontwikkelen (‘studentperspectief’) en anderzijds vanuit de institutionele taak van de universiteit om de kennisproducenten en probleemoplossers van morgen op te leiden (‘institutionele perspectief’). Beide perspectieven komen tot uitdrukking in de Leidse visie op honoursonderwijs. 

Vanuit het studentenperspectief biedt de Honours Academy aan studenten die meer willen en kunnen de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. De honoursprogramma’s zijn toegesneden op de behoeften en talenten van de individuele deelnemers en stimuleren studenten tot het bewandelen van voor hen onbekende paden. Van studenten wordt verwacht dat zij buiten hun comfortzone treden en hun talenten en valkuilen ontdekken.  

Door het vergroten van het innoverend vermogen van kennisproducenten-in-opleiding dient honoursonderwijs tevens het institutionele doel van de universiteit om nieuwe inzichten te kunnen voortbrengen. Zeker bij snelle veranderingen in de wetenschap en samenleving is het nodig om het innoverend vermogen van studenten, die daar bij uitstek de capaciteiten en motivatie voor hebben, optimaal te ontwikkelen. Het Leidse honoursonderwijs is erop gericht jonge academici voor te bereiden op het nemen van verantwoordelijkheid in een complexe wetenschappelijke of maatschappelijke omgeving, vaak met een internationale dimensie.  

Multidisciplinaire leeromgeving

Aan de programma's van de Honours Academy nemen scholieren en studenten uit alle vakgebieden deel, waardoor een leeromgeving ontstaat waarin kennis uit verschillende disciplines wordt gedeeld en geïntegreerd. Ook stimuleert de Honours Academy docenten om onderwijs te geven met collega's van andere vakgebieden. Op deze manieren streeft de Honours Academy multi- en interdisciplinaire samenwerking na. Binnen het honoursonderwijs vindt veel kruisbestuiving plaats: studenten en docenten kijken over de grenzen van hun vakgebied heen en nemen hun ervaringen mee naar het reguliere onderwijs. 

Honoursonderwijs als proeftuin

 Het honoursonderwijs sluit goed aan op de universitaire onderwijsvisie Learning@Leiden, onder andere door de ruimte die studenten krijgen om hun persoonlijke leerdoelen na te streven, de kleinschaligheid en het onderzoeksintensieve karakter van honoursonderwijs. Het honoursonderwijs biedt in zijn rol als proeftuin ruimte voor het toepassen van technologische en didactische innovaties. Docenten krijgen alle kans om recente ontwikkelingen in onderzoek versneld een plek te geven in onderwijs en om onderwijskundige innovaties op kleine(re) schaal te testen of te ontwikkelen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot samenwerking met organisaties buiten de universiteit. 

Inclusiviteit & diversiteit

Een speerpunt van de Honours Academy is inclusiviteit. De Honours Academy vindt het van belang dat het honoursonderwijs toegankelijk is voor alle studenten die meer willen en kunnen en dat iedereen zich thuis voelt. Bovendien dient een diverse instroom een institutioneel doel: een diverse studieomgeving met deelnemers en gezichtspunten vanuit verschillende disciplines en culturele achtergronden is van grote toegevoegde waarde voor het leerproces van de student. 

Kerntaken Honours Academy

De Honours Academy organiseert en faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden. De kerntaken van de Honours Academy zijn: 

  1. het ontwikkelen van divers, uitdagend, inclusief en vernieuwend boven- en interfacultair honoursonderwijs dat aansluit op de behoefte van de honoursstudent
  2. het bewaken van de samenhang binnen het universitaire honoursonderwijs
  3. het faciliteren van kennisuitwisseling op het terrein van honoursonderwijs tussen faculteiten en tussen docenten onderling
  4. het fungeren als proeftuin voor onderwijsinnovatie

Onderwijsprogramma’s

Voor vwo-scholieren biedt de Honours Academy het Pre-University College (PRE-College) en de Pre-University Classes (PRE-classes) aan. Deze programma's zijn gericht op scholieren die op zoek zijn naar meer uitdaging naast hun schoolopleiding en interesse hebben in de wetenschap. Naast het tweejarige PRE-College Leiden is in september 2019 een pilot gestart met een eenjarig PRE-College programma in Den Haag.  

Bachelorstudenten kunnen zich aanmelden voor het Honours College (HC): een extracurriculair programma van (minimaal) 30 EC dat zij tot het einde van hun bacheloropleiding volgen. Elke faculteit biedt een HC-traject aan. Een HC-deelnemer volgt minimaal één Bachelor Honours Class als onderdeel van zijn/haar honoursprogramma. Ook reguliere derdejaars bachelorstudenten kunnen zich aanmelden voor een Bachelor Honours Class.

Voor masterstudenten is er het eenjarige extracurriculaire Leiden Leadership Programme (LLP), dat zich richt op persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden, mede in de context van de praktijk van een externe professionele organisatie. Daarnaast wordt een kortere Engelstalige variant aangeboden (ILLP). Sinds het academisch jaar 2018-2019 biedt de Honours Academy Master Honours Classes aan voor studenten die zich naast hun reguliere opleiding interdisciplinair willen verdiepen in maatschappelijke vraagstukken.