Terugblik
2020

In deze sectie blikt de Honours Academy terug op Honours Academy-brede ontwikkelingen in kalenderjaar 2020, een jaar dat werd gekenmerkt door de uitbraak van de Covid-19 pandemie. Ook voor het honoursonderwijs heeft dit grote gevolgen gehad. Verder is per 1 maart afscheid genomen van Prof. dr. Ton van Haaften als Dean van de Honours Academy. Prof. dr. Jos Schaeken heeft deze functie van hem overgenomen. 

Honoursonderwijs ten
tijde van Covid-19

In maart werd ook de Honours Academy overvallen door de lockdown van Nederland. Het geven van fysiek onderwijs was van het ene op het andere moment niet meer mogelijk. Conform het universitaire beleid is geprobeerd om het onderwijs zo veel mogelijk online door te laten gaan. In de meeste gevallen lukte dit redelijk tot goed door het aanbieden van de lesstof via webinars en discussiemomenten via Kaltura. Enkele onderdelen werden noodgedwongen geschrapt zoals excursies naar het buitenland en een Honours Class waar veel artsen van het LUMC bij waren betrokken. In enkele HC-trajecten werd besloten het aanbod aan keuzevakken iets te verminderen en de groepen in de overige vakken iets te vergroten. De startdatum van vakken die nog moesten beginnen werd iets uitgesteld om docenten de tijd te geven dit goed voor te bereiden. De grootste uitdagingen vormden het vaardighedenonderwijs en praktijkonderdelen zoals stages en onderzoeksprojecten.

Er ontstonden echter ook prachtige nieuwe initiatieven zoals de online Bachelor/Master Honours Class ‘Innovating Health and Well-being: Covid-19 Edition’ (zie verderop). Binnen het honoursonderwijs wordt weinig gebruik gemaakt van tentamens waardoor er in de toetsing geen problemen zijn ontstaan. Gezien de omstandigheden werd meer flexibiliteit geboden met betrekking tot deadlines en is de HA-examencommissie passend omgegaan met verzoeken tot uitstel van de nominaliteitseis wanneer studenten studievertraging opliepen. Tevens is bij de toelating van nieuwe studenten flexibeler omgegaan met de eisen. 

Ten behoeve van de communityvorming en het onderhouden van contact met studenten in deze roerige tijden heeft de assessor alle honoursstudenten opgeroepen een filmpje, kolom, gedicht, lied, e.d. te posten over hoe het hen verging. De inzendingen zijn verzameld in een honoursmagazine

Honours als proeftuin voor onderwijsinnovatie

Zoals in het vorige hoofdstuk al gezegd leidt het honoursonderwijs niet alleen studenten op tot innovatieve kennisproducenten, maar biedt het tevens docenten relatief veel ruimte om te experimenteren. In deze sectie staat een aantal opbrengsten uit 2020 beschreven.

1. Inhoudelijke en didactische vernieuwing
2. Samenwerking met maatschappelijke partners
3. Kennisdeling en spin-off van het honoursonderwijs

1. Inhoudelijke en didactische vernieuwing

De lockdown heeft het experimenteren met nieuwe didactische onderwijsvormen in een stroomversnelling gebracht. In korte tijd zijn vele online onderwijsvormen ontwikkeld waarbij de interactie tussen docent en studenten en tussen studenten onderling toch zo veel mogelijk gestimuleerd bleef. Er werd ingespeeld op de actualiteit. Zo analyseerden PRE-studenten in een online college over retorica coronatoespraken van de premier en de koning. In het LLP werden online seminars ingelast over leiderschap in crisistijd. De deelnemers bediscussieerden of het kabinet bedrijven zou moeten redden die door de coronacrisis failliet dreigen te gaan.  

Bij het ILLP 2020 was vooral de online business game meeting een succes. In dit onderhandelingsspel werd door de studenten in verschillende breakout-rooms getracht om V&D te redden van faillissement. De structuur die nodig is in een online vergadering pakte hier goed uit en gaf de studenten de gelegenheid om ook online te oefenen met hun onderhandelingsvaardigheden.  

De Honours Classes bleken wederom een uitstekend format voor onderwijsontwikkeling. Zo waren de Bachelor Honours Classes ‘Beyond the boundaries of health care’ en ‘Kijken is de (genees)kunst’ voorbeelden van innovatief en maatschappelijk geëngageerd onderwijs. Bij laatstgenoemd vak maakten studenten ook een kunsttentoonstelling in het LUMC, waarvan de opening dit jaar vanwege de lockdown helaas op het laatste moment niet door kon gaan.  

Sommige Honours Classes richtten zich vooral op het vergroten van persoonlijke vaardigheden, zoals in de class ‘Effectief Besturen’. In de class ‘Flourishing: The Science and Practice of Wellbeing’, dit jaar georganiseerd als zomerschool, verdiepten studenten zich in geluk en welzijn voor zichzelf, anderen en de maatschappij.

In de nieuwe Bachelor Honours Class ‘Robot Law’ doken studenten in de wereld van kunstmatige intelligentie en robots en onderzochten zij de juridische implicaties van het gebruik van deze nieuwe technologieën. De studenten deelden hun bevindingen over onder andere het gebruik van chatbots en debatteerden naar aanleiding van documentaires over privacy en morele grenzen. Ook bezochten ze het multidisciplinaire onderzoekscentrum AiTech van de TU Delft.

LEES VERDER

De Bachelor Honours Class ‘The Sounding City’ werd in korte tijd omgezet naar een online-versie. Studenten onderzochten de invloed van akoestiek op het gedrag van mensen. Studenten kregen de opdracht om stadsgeluiden op te nemen en te bewerken. Internationale studenten die noodgedwongen waren teruggekeerd naar hun thuisland verrijkten de class met geluidsanalyses van steden als Hong Kong en Toronto.

De Honours Class ‘Innovating Health and Well-being: Covid-19 Edition’ was een samenwerking met PLNT en de Leyden Academy for Vitality and Ageing. Binnen dit vak werkten bachelor en master honoursstudenten aan Covid-gerelateerde vraagstukken van maatschappelijke partners. Hierbij werden ze intensief begeleid door coaches en gebruikten ze de methode Design Thinking om tot innovatieve oplossingen te komen.  

In het HC-traject Law is het vak ‘Inside-out prison exchange’ geïntroduceerd dat in samenwerking met een penitentiaire inrichting in 2019-20 voor het eerst werd verzorgd. Hierbij werkten studenten samen met gedetineerden aan onderzoeksvragen rondom criminaliteit en rechtshandhaving. Een andere vorm van innovatie is dat bij sommige vakken van dit traject de studenten als eindopdrachten artikelen schrijven met het doel die in een vakblad te publiceren.  Een interessant voorbeeld van ad-hoc innovatie vond plaats bij een onderzoeksproject met een aantal studenten over een nieuwe praktijk van ‘mondelinge vonnissen’ bij de rechtbank Den Haag. Vanwege de corona-lockdown werd het vak aangepast in de vorm van een onderzoek naar ‘digitale rechtszittingen’.

De honoursstudenten van het traject Humanities Lab produceerden documentaires over de invloed van digitalisering op de geesteswetenschappen. Op een online filmfestival lieten zij deze aan elkaar zien en stemden voor de beste documentaire van de dag. 

Binnen het Bèta and Life Science-traject van het Honours College blijft deelname aan de internationale synthetische-biologiecompetitie iGem een bijzondere invulling van het honoursprogramma. Al jaren zijn de Leidse teams succesvol. In 2020 overtroffen zij alle verwachtingen: de Leidse studenten, waaronder vier bachelor honoursstudenten, werden de grote winnaar in een sterk internationaal veld van 250 teams. De studenten bedachten een universele virus-testkit, Rapidemic, waarmee infectieziekten in een pril stadium kunnen worden gedetecteerd. In een handzaam doosje zit als het ware een compleet mini-laboratorium waarmee een arts ook in afgelegen gebieden snel en met minimale kosten een infectie kan vaststellen bij een patiënt. De studenten wonnen hiermee de hoofdprijs plus nog vijf prijzen, waaronder die voor beste diagnostiek en beste inclusiviteit. De studenten hebben de ambitie de uitvinding daadwerkelijk op de markt te gaan brengen.

Een andere innovatie bij het Bèta and Life Science-traject waren challenges in samenwerking met de Stichting Technolab Leiden. In de challenges werkte een groep studenten van MBO, HBO en WO gezamenlijk aan een opdracht van een bedrijf. Tijdens de pilot waren dit Janssen Biologics en Airbus. De projecten zijn vergelijkbaar met een klein onderzoeksproject. De HC-studenten richtten zich vooral op leiderschap en begeleiding van de andere studenten. Uit de pilots is gebleken dat challenges erg goed zijn om te leren samenwerken met studenten van verschillende achtergronden. Dit bleek tegelijkertijd ook een knelpunt te zijn en ging niet altijd vloeiend. 

2. Samenwerking met maatschappelijke partners

De samenwerking met veel externe partijen is in 2020 geconsolideerd. Zo werkt het PRE-bureau samen met de Game Changers Academy die voor Nederlands-Marokkaanse vwo’ers uit de bovenbouw het programma UniPrep verzorgt over hun toekomst op de universiteit. De onderwijscoördinator van het PRE zit in de projectgroep van de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling. Voor het nieuwe programma PRE-College Den Haag is de Honours Academy samenwerking aangegaan met de gemeente Den Haag.

De Honours Academy werkt al jaren tot wederzijds genoegen samen met de gemeente Leiden. De kennismakelaar voor Leiden Kennisstad heeft zitting in de Honours Council. De gemeente is een partnerorganisatie in het LLP en studenten van het honourstraject Science and Society van FSW gaan de uitdaging aan om in samenwerking met de gemeente Leiden sociale en lokale kwesties aan te pakken.  

In 2019-20 is de Honours Academy een samenwerking aangegaan met de Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland. Honoursstudenten van verschillende traject fungeren als mentor voor achterstandsleerlingen in Den Haag en helpen hen onder andere met huiswerk. De studenten krijgen hiervoor een training in didactische vaardigheden. 

Geneeskundestudenten hebben tijdens de coronacrisis meegewerkt met bijvoorbeeld triage en testen. Verder wordt binnen de Honours Classes ‘Beyond the boundaries of health care’ en ‘Vitality and ageing’ met maatschappelijke partners gewerkt. 

In het HC-traject Law is ruimte voor samenwerking met maatschappelijke partners binnen het onderzoeksassistentschap, bij de Law Clinic en bij de Masterclass Rechtbank. Bij het vak ‘Inside-out prison exchange’, wordt samengewerkt werd met een penitentiaire inrichting, waarbij studenten in de inrichting samen leerden met gedetineerden. 

LEES VERDER

Het HC-traject Crossing the Borders in World Archaeology maakt veel gebruik van gastdocenten uit de praktijk. De maatschappelijke stage in het traject heeft expliciet als doel om archeologie toegankelijk te maken voor een breder publiek en vindt meestal bij externe partners plaats. 

In het derde jaar van het HC-traject van FGGA wordt binnen de verschillende vakken samengewerkt met het IMF, de politie en met het The Hague Institute for International Law.

Het traject Bèta and Life Science is een samenwerking aangegaan met de Hortus Botanicus. Vier studenten hebben gewerkt aan een project over plantenidentificatie-apps. Binnen het jaarthema Stoepplantjes werd een boekje gemaakt en een database voor de landelijke inventarisatie van stoepplantjes gebouwd. Daarnaast hield een drietal studenten zich bezig met botanisch tekenen waarmee zij een bijdrage leverden aan het jaarthema van de Hortus.  

In de Bachelor Honours Class Augmented Reality & Human Computer Collaboration mogen studenten augmented reality toepassen bij een bedrijf. De class startte met een evenement waarbij professionals samen met studenten de mogelijkheden en de gevolgen van deze futuristische technologie verkenden.

Het LLP werkt al jaren samen met maatschappelijke partners en bedrijven, die in het kader van het LLP een praktijkopdracht leveren voor studenten. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe partnerorganisaties verwelkomd (zie onder LLP). In 2019-20 is met 22 partnerorganisaties samengewerkt. 

Ook in de nieuwe Master Honours Classes wordt nadrukkelijk de samenwerking met organisaties buiten de universiteit gezocht. Deelnemers aan de Master Honours Class ‘Circular Economy’ adviseerden tijdens de module enkele bedrijven en instellingen over duurzaamheid en in de Master Honours Class ‘Social Innovation in Action’ werkten studenten aan het vraagstuk kinderarmoede binnen de gemeente Leiden. Deze laatste class is tevens aangesloten op het programma Leiden Kennisstad. 

3. Kennisdeling en spin-off van het honoursonderwijs

De Honours Academy vindt het belangrijk om waar mogelijk een spin-off te realiseren naar het reguliere onderwijs op basis van ervaringen die opgedaan zijn binnen het honoursonderwijs. Hieraan wordt vormgegeven door best practices te verzamelen en te delen met de universitaire gemeenschap. Daartoe geeft de Honours Academy viermaal per jaar een nieuwsbrief uit waarmee honoursstudenten, collega’s, partners en andere geïnteresseerden op de hoogte worden gesteld van ontwikkelingen in het honoursonderwijs. Ook zijn er nieuwsberichten verschenen over didactische vernieuwingen en de samenwerking met maatschappelijke partners, waaronder de resultaten van de praktijkopdrachten van het LLP. De Honours Academy heeft tevens een Instagram-account om de output te delen.

Docenten delen ook hun ervaring op onderwijssymposia. Zo heeft docent Jan Sleutels op de Leidse Onderwijsdag 2020 zijn ervaringen met het online begeleiden van projectonderwijs (Capstone project in het traject Humanities Lab) gedeeld met collega’s. Medewerkers van de Honours Academy hebben deelgenomen aan het internationale congres over interdisciplinair onderwijs dat werd gehouden in Amsterdam. Twee van hen presenteerden hun ervaringen met het Haagse PRE programma. Het voornemen om programmaoverstijgende workshops over dergelijke honours-thema’s aan te bieden aan docenten is dit jaar door de omstandigheden beperkt gebleven tot een workshop over het ontwikkelen van een inclusief curriculum (zie hieronder).

Binnen het LLP hebben docentcoaches een aantal colleges aangeboden gekregen om hun inhoudelijke kennis over het programma te vergroten. Meerdere keren per jaar zijn er docentcoach-bijeenkomsten waarin ervaringen worden uitgewisseld.  

LEES VERDER

Het realiseren van spin-off naar reguliere opleidingen is niet altijd makkelijk, zeker wanneer het omzetting naar grootschalig onderwijs betreft. Toch zijn er enkele succesvolle voorbeelden te noemen. Zo hebben studenten van het HC-traject Law de facultaire themamiddag ‘Kleurenblind, over Recht, Racisme en de Samenleving’, georganiseerd. Deze studenten hadden een jaar eerder deelgenomen aan het honoursvak Colorblind Criminal Justice.

FGW benutte meerdere modules in het honourstraject Humanities Lab als proeftuin voor de ontwikkeling van onderwijsmateriaal t.b.v. het reguliere onderwijs. Docenten gebruikten de modules ook om ervaring op te doen met digitale tools, alternatieve vormen van toetsing en groepsopdrachten. In 2019-20 was Humanities Lab tevens de facultaire proeftuin voor de implementatie van Brightspace.

Negotiations LAB van FGGA biedt het leersysteem van eerst leren en pas dan de academische stof bestuderen. Dit kan door onvoorbereid in een simulatie te starten met onderhandelen en dan in de wetenschappelijke literatuur de do’s en don’ts na te lezen. De docent past deze in het honoursonderwijs ontwikkelde methode inmiddels ook toe in het reguliere onderwijs.

Een mooi voorbeeld van spin-off is de leerlijn van Personal and Professional Development uit het HC-traject Science and Society van FSW. De methode wordt inmiddels ook bij de opleiding Rechten toegepast, en binnenkort ook bij de TU Delft. Verder biedt FSW aan haar reguliere studenten extracurriculaire vaardigheidstrainingen waarbij de ervaring uit het honoursonderwijs is benut.

Ook tussen de verschillende programma’s is de kennisdeling gestimuleerd door middel van themasessies in het team van de Honours Academy. De coördinatoren en programma-assistenten van de verschillende honoursprogramma’s wisselen ervaring uit in zogenaamde halen-en-brengen-sessies en verstevigen hiermee de samenwerking tussen de programma’s.

De onderwijsdirecteur van de Honours Academy praat mee over universitaire beleidszaken via deelname aan het AOWB en is actief betrokken bij universitaire projecten waaronder de Denktank Flexibilisering, het Project Virtual Exchange, de Stuurgroep Harmonisatie Onderwijslogistiek en (samen met de HC-coördinator) de Expertisegroep Vaardighedenonderwijs. 

Kwaliteitszorg

In het kader van de kwaliteitszorg beschikt de Honours Academy over diverse organen en procedures. De kwaliteitszorgcyclus is vastgelegd in de kwaliteitszorgbrochure. Samenwerkingsafspraken, regels en procedures zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, het Reglement van de Honours Academy, het Onderwijsreglement en de Regels en Richtlijnen van de HA-examencommissie. 

Voor ieder programma is er een Adviesraad bestaande uit docenten, studenten en experts. De Honours Council bespreekt beleidsvraagstukken die voor de gehele Honours Academy van belang zijn. Onderwerpen waarover de Adviesraden en de Honours Council zich afgelopen jaar bogen waren onder andere het bevorderen van studentenparticipatie, vaardigheden in het onderwijs, de overstap naar online onderwijs, studentenwelzijn, Leren met de Stad, de evaluatie van het eerste jaar van het Haagse Pre-University College, onderzoekend leren en de resultaten van de alumni-enquête in het Leiden Leadership Programme. 

Onderwijsadviescommissies, bestaande uit studenten en docenten, zien toe op de kwaliteit van het Pre-University College en het Leiden Leadership Programme door onder meer onderwijsevaluaties te bespreken. De functie van onderwijsadviescommissie binnen het Honours College wordt door de faculteiten op verschillende manieren ingevuld. De HC-coördinator heeft een Educational Advisory Committee opgericht waarin studenten uit alle trajecten meedenken en adviseren over HC-brede onderwerpen. De kwaliteitszorg van de Bachelor Honours Classes bestaat uit zowel een schriftelijke evaluatie als panelgesprekken.

De Honours Academy heeft een overkoepelende examencommissie met drie kamers (Pre-University College, Honours College en (International) Leiden Leadership Programme). De overkoepelende examencommissie reflecteert op haar werkzaamheden in een eigen jaarverslag, dat begin 2021 wordt opgeleverd. Per 1 september is onder dankzegging afscheid genomen van de voorzitter van de HA-examencommissie, Prof. dr. A.K. Raap. Als nieuwe voorzitter is Prof. dr. J.H. de Winde aangetreden.  

Inclusiviteit & Diversiteit

De Honours Academy probeert een diverse instroom in haar programma’s te stimuleren, mede door middel van een nominee-beleid (PRE-College) en HC-studentambassadeurs (HC-studenten die binnen hun faculteit ambassadeur van het programma zijn en onder andere voorlichtingsactiviteiten verzorgen) die voor verschillende groepen als rolmodel kunnen fungeren. 

Het nominee-beleid van het PRE houdt in dat leerlingen die net niet aan de cijfereis van 8,0 voldoen en eerstegeneratiestudent zijn en/of een bi-culturele achtergrond hebben, door hun school kunnen worden voorgedragen als potentiële PRE-College deelnemer. Nominees kunnen door de selectiecommissie met voorrang worden geplaatst. Het PRE-College Den Haag richt zich intentioneel  op eerstegeneratiestudenten en benut in het programma hun diverse achtergronden. 

In de wervings- en selectieprocedures van het Honours College wordt er specifiek op gelet om eventuele drempels voor bepaalde groepen studenten zo veel mogelijk weg te nemen zodat iedere student die de capaciteit en motivatie heeft, zich uitgenodigd voelt om zich aan te melden. Een noemenswaardige praktijk hierbij is het HC-traject Law waar alle studenten met een cijfergemiddelde van 7 of hoger worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast zijn dit jaar verschillende trajecten overgestapt op een motivatieformulier, ter vervanging van een motivatiebrief en CV, om zo de toegankelijkheid te vergroten voor studenten die het opstellen van dergelijke documenten niet van huis uit hebben meegekregen.  

In de selectieprocedure voor zowel LLP als ILLP is er veel aandacht voor de diversiteit van de deelnemers en de geselecteerde groep deelnemers als geheel (onder andere interdisciplinaire samenstelling van de groep, verdeling man-vrouw, nationaliteiten (ILLP) en studenten met een bi-culturele achtergrond). Door de nadruk in de programma’s op de individuele begeleiding, de meerwaarde van diversiteit in teams, en het herkennen en benutten van de talenten van de ander, zit inclusiviteit verweven in de gehele filosofie van het LLP. 

Als vervolg op het universitaire symposium over diversiteit heeft de Honours Academy in januari 2020 een workshop georganiseerd voor honoursdocenten over het ontwikkelen van een inclusief curriculum. Prof. dr. Frank Tuitt, Senior Advisor on Inclusive Excellence aan University of Denver, besprak bijvoorbeeld met de deelnemers welke onderwijsmethoden en activiteiten hiertoe kunnen worden ingezet en waar men als docent op kan letten in de keuze van voorbeelden.

De Bachelor Honours Class ‘The Sounding City’ werd in korte tijd omgezet naar een online-versie. Studenten onderzochten de invloed van akoestiek op het gedrag van mensen. Studenten kregen de opdracht om stadsgeluiden op te nemen en te bewerken. Internationale studenten die noodgedwongen waren teruggekeerd naar hun thuisland verrijkten de class met geluidsanalyses van steden als Hong Kong en Toronto.

De Honours Class ‘Innovating Health and Well-being: Covid-19 Edition’ was een samenwerking met PLNT en de Leyden Academy for Vitality and Ageing. Binnen dit vak werkten bachelor en master honoursstudenten aan Covid-gerelateerde vraagstukken van maatschappelijke partners. Hierbij werden ze intensief begeleid door coaches en gebruikten ze de methode Design Thinking om tot innovatieve oplossingen te komen.  

In het HC-traject Law is het vak ‘Inside-out prison exchange’ geïntroduceerd dat in samenwerking met een penitentiaire inrichting in 2019-20 voor het eerst werd verzorgd. Hierbij werkten studenten samen met gedetineerden aan onderzoeksvragen rondom criminaliteit en rechtshandhaving. Een andere vorm van innovatie is dat bij sommige vakken van dit traject de studenten als eindopdrachten artikelen schrijven met het doel die in een vakblad te publiceren.  Een interessant voorbeeld van ad-hoc innovatie vond plaats bij een onderzoeksproject met een aantal studenten over een nieuwe praktijk van ‘mondelinge vonnissen’ bij de rechtbank Den Haag. Vanwege de corona-lockdown werd het vak aangepast in de vorm van een onderzoek naar ‘digitale rechtszittingen’.

De honoursstudenten van het traject Humanities Lab produceerden documentaires over de invloed van digitalisering op de geesteswetenschappen. Op een online filmfestival lieten zij deze aan elkaar zien en stemden voor de beste documentaire van de dag. 

Binnen het Bèta and Life Science-traject van het Honours College blijft deelname aan de internationale synthetische-biologiecompetitie iGem een bijzondere invulling van het honoursprogramma. Al jaren zijn de Leidse teams succesvol. In 2020 overtroffen zij alle verwachtingen: de Leidse studenten, waaronder vier bachelor honoursstudenten, werden de grote winnaar in een sterk internationaal veld van 250 teams. De studenten bedachten een universele virus-testkit, Rapidemic, waarmee infectieziekten in een pril stadium kunnen worden gedetecteerd. In een handzaam doosje zit als het ware een compleet mini-laboratorium waarmee een arts ook in afgelegen gebieden snel en met minimale kosten een infectie kan vaststellen bij een patiënt. De studenten wonnen hiermee de hoofdprijs plus nog vijf prijzen, waaronder die voor beste diagnostiek en beste inclusiviteit. De studenten hebben de ambitie de uitvinding daadwerkelijk op de markt te gaan brengen.

Een andere innovatie bij het Bèta and Life Science-traject waren challenges in samenwerking met de Stichting Technolab Leiden. In de challenges werkte een groep studenten van MBO, HBO en WO gezamenlijk aan een opdracht van een bedrijf. Tijdens de pilot waren dit Janssen Biologics en Airbus. De projecten zijn vergelijkbaar met een klein onderzoeksproject. De HC-studenten richtten zich vooral op leiderschap en begeleiding van de andere studenten. Uit de pilots is gebleken dat challenges erg goed zijn om te leren samenwerken met studenten van verschillende achtergronden. Dit bleek tegelijkertijd ook een knelpunt te zijn en ging niet altijd vloeiend. 

Studentparticipatie en community-activiteiten

Studentparticipatie: Activiteiten met en door studenten

De assessor denkt als lid van het bestuur van de Honours Academy mee over alle onderwijs- en beleidszaken en behartigt op een actieve wijze de perspectieven en belangen van de honoursstudenten. De assessor initieert bijvoorbeeld tweemaal per jaar een overleg tussen het bestuur van de Honours Academy en de assessoren van de faculteitsbesturen en verkrijgt zo waardevolle input. De assessor draagt verder zorg voor de activiteitenmail aan alle honoursstudenten. Begin 2020 organiseerde de assessor een workshop in samenwerking met de Nationale Denktank. Van de trainingen op het gebied van vaardigheden die de assessor had georganiseerd voor honoursstudenten kon door de coronacrisis alleen de eerste over ‘resilience’ doorgang vinden. 

Studenten zijn ruim vertegenwoordigd in alle adviesraden en onderwijsadviescommissies van de Honours Academy en praten mee over beleidskwesties. In het HC is in 2020 een Educational Consultancy Committee opgericht. De studenten in deze commissie hebben mogelijke onderwijsinnovaties onderzocht. Deels konden de ideeën worden doorgespeeld naar het universitaire Diversity Office en deels worden ze in 2021 verder uitgewerkt, onder meer in de vorm van een honours class. Studenten uit de commissie hebben tevens meegewerkt aan de pilot Design Your Life die mogelijk tot een nieuwe Honours Class leidt. Zowel bij het HC als bij het LLP hebben studenten meegedacht over de vormgeving van de certificaatuitreiking, die dit jaar op een geheel andere wijze moest worden ingevuld. 

In honoursvakken geven studenten regelmatig zelf invulling aan een deel van onderwijs. Zo is bij het Oriënterend Seminar van het traject Archeologie gekozen voor een opzet waarbij de studenten in groepjes zelf verantwoordelijk waren voor de bijeenkomst. Zij namen contact op met de gastdocenten, introduceerden hen, en waren verantwoordelijk voor het vragen- en discussiedeel van het vak. Doel hiervan was consumerend gedrag te verminderen en de studenten meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Studenten waren hierdoor duidelijk meer betrokken en gastdocenten waren onder de indruk van de inzet en het niveau.

Communityactiviteiten

Jaarlijks organiseert de Honours Academy enkele feestelijke activiteiten. Helaas konden de fysieke activiteiten zoals de afsluitende zomerborrel voor medewerkers, studenten en externe partners dit jaar geen doorgang vinden. Een andere traditie die dit jaar moest worden geannuleerd is het Honours Concert waar honoursstudenten én -docenten uit alle programma’s samen een avondvullend concert organiseren voor betrokkenen bij het honoursonderwijs. De feestelijke certificaatuitreikingen waarmee de programma’s worden afgesloten zijn dit jaar online georganiseerd. Dit gold ook voor de inhoudelijke conferenties waarin studenten hun uiteenlopende onderzoeken presenteren en waarmee enkele HC-trajecten hun programma afsluiten 

Studieverenigingen van de Honours Academy

Studenten en alumni van het Pre-University College zijn verenigd in studievereniging PREunion. PREunion organiseert maandelijks activiteiten, waaronder een introductiedag voor nieuwe PRE-studenten en lezingen.

De Leiden Honours Community (LHC) was tot 1 september 2020 het studentenplatform voor deelnemers aan het Honours College en het Leiden Leadership Programme. Helaas trokken de activiteiten van de LHC te weinig belangstellenden en heeft het LHC besloten te stoppen. Uit meerdere enquêtes was al eerder gebleken dat honoursstudenten vooral behoefte hebben aan een ‘honours learning community’ en minder aan een sociale vereniging zoals het LHC. De Honours Academy heeft naar aanleiding hiervan besloten om de aanstelling van de assessor uit te breiden waardoor deze meer tijd heeft om doelgerichte activiteiten van en voor honoursstudenten te coördineren en ondersteunen. Studenten van het Honours College Law kunnen overigens lid worden van JHV Themis. Deze vereniging voorziet wel in een behoefte bij de betreffende groep studenten.