Vooruitblik 2020

De Honours Academy meent met haar huidige onderwijsprogramma’s in het algemeen goed invulling te geven aan de Leidse visie op honoursonderwijs en de specifieke doelen die zij zich heeft gesteld. De programma’s worden in hun huidige vorm goed geëvalueerd door zowel studenten als docenten. De Honours Academy zal ook in 2020 verder bouwen aan uitdagend, interdisciplinair en inclusief honoursonderwijs voor scholieren en studenten die meer willen en kunnen.

Tevens zal de Honours Academy als proeftuin blijven bijdragen aan innovatie in het hoger onderwijs en de kennisuitwisseling tussen docenten van verschillende faculteiten faciliteren. Tot slot blijft zij de samenhang binnen het universitaire honoursonderwijs bewaken.

Honours Academy-brede focuspunten

In 2020 continueert de Honours Academy haar meerjarige ‘HA-brede’ focuspunten:

1. Studentparticipatie bij onderwijsontwikkeling
In de Leidse visie op honoursonderwijs staat mede de student centraal. Hij of zij moet de kans krijgen om een eigen pad uit te stippelen en te werken aan vraagstukken die aansluiten bij zijn/haar interesse of ontwikkelpunten. In 2020 wil de Honours Academy studenten nog beter betrekken bij onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld door co-creatie en een bachelor honours class waarin studenten zelf een vak gaan ontwikkelen.

2. Diversiteit
Diversiteit is een meerjarige beleidsprioriteit en krijgt aandacht in alle programma’s. Ook in 2020 zal gelet worden op diversiteit in instroom, zullen docenten gestimuleerd worden andere perspectieven te includeren in hun onderwijs en zal mede middels het Haagse Pre-University College een andere doelgroep worden aangesproken (leerlingen met een bi-culturele achtergrond en/of eerste generatie academici).

3. Interdisciplinariteit
De Honours Academy streeft ook in 2020 een interdisciplinair aanbod na en wil nieuwe samenwerkingsverbanden over de grenzen van faculteiten stimuleren in de Pre-University Classes, Bachelor en Master Honours Classes.  

4. Didactisch aanbod voor docenten
Het honoursonderwijs is een proeftuin voor inhoudelijke en didactische innovatie. De Honours Academy wil docenten ook in 2020 stimuleren om hier nog meer gebruik van te maken door concrete handvatten te bieden, bijv. tijdens workshops specifiek voor honoursdocenten. In het Leiden Leadership Programme krijgen docent-coaches colleges aangeboden.  

5. Kennisdeling
De Honours Academy is aanjager van en platform voor honoursonderwijs en vindt het belangrijk om waar mogelijk een spin-off te realiseren uit ervaringen die opgedaan zijn binnen het honoursonderwijs. Hieraan zal in 2020 verder vorm worden gegeven door best practices te verzamelen en te delen, honoursdocenten in de schijnwerpers te zetten tijdens universiteitsbrede bijeenkomsten en door workshops aan te bieden.

Programmaspecifieke focuspunten

Op programmaniveau zal de focus komen te liggen op:

1. Haags Pre-University College
In 2020 zal de Honours Academy het Haagse Pre-University College grondig evalueren en verder ontwikkelen. Het is de ambitie in 2020-21 een tweede pilotjaar te starten met mogelijk een grotere groep 5-vwo-leerlingen.

2. Begeleiding van HC-studenten
De Honours Academy biedt bachelorstudenten in het Honours College de kans om de breedte van de universitaire disciplines te verkennen. Dit vraagt van hen dat zij goed weten waar hun talenten liggen en op welke aspecten zij zich willen ontwikkelen. Om studenten beter te helpen bij het maken van keuzes is de begeleiding binnen het Honours College ook in 2020 een aandachtspunt. Middels deze begeleiding hoopt de Honours Academy ook stress die studenten ervaren te verminderen.

3. Vaardighedenonderwijs binnen het Honours College en in de Bachelor Honours Classes
Om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige rol als kennisproducent en probleemoplosser zal de HA in 2020 het onderwijs op het gebied van vaardigheden en persoonlijke effectiviteit verder uitbreiden en beter zichtbaar maken.

4. Projectmatig onderwijs in het Honours College
Er zal komend jaar worden onderzocht in hoeverre projectmatig onderwijs, al dan niet in samenwerking met de stad, op meer plekken in het curriculum van het Honours College geïntegreerd kan worden.

5. Activerende onderwijsvormen in het Leiden Leadership Programme
In 2020 wil de programmaleiding in het Leiden Leadership Programme (nog) meer activerend onderwijs verzorgen en innovatieve en verschillende werkvormen toepassen. Hierdoor wordt beoogd het multidisciplinaire karakter van de groep LLP-studenten goed te benutten en de meerwaarde hiervan zichtbaar te maken tijdens de seminars.

6. Master Honours Classes
In 2018-19 startte de Honours Academy met Master Honours Classes, waarin wordt gefocust op complexe wetenschappelijke of maatschappelijke kwesties die om een interdisciplinaire aanpak vragen. De Universiteit verstevigt met de Master Honours Classes haar band met organisaties buiten de universiteit doordat studenten werken aan echte casussen en hun analyses en (waar mogelijk) oplossingen teruggeven aan deze externe partijen. In 2019-20 wordt de pilot gecontinueerd met vier Master Honours Classes. De ambitie is om te groeien met jaarlijks twee nieuwe Master Honours Classes tot een maximum van acht.