Honoursonderwijs voor masterstudenten

Terugblik (International) Leiden Leadership Programme

In het Leiden Leadership Programme (LLP) (20 EC) leren studenten om hun eigen en elkaars kwaliteiten in te zetten, waarbij de praktijkopdracht in een organisatie buiten de universiteit een belangrijke rol speelt. Jaarlijks kunnen rond de 90 studenten instromen in het Leiden Leadership Programme. In juni 2019 ontvingen 85 deelnemers het LLP-certificaat. In september 2019 startten 91 studenten aan het programma. 

Daarnaast wordt een Engelstalige variant aangeboden: het International Leiden Leadership Programme (ILLP) (5 EC) met voor een belangrijk deel dezelfde doelstellingen maar in een beperktere opzet dan het LLP. Maximaal 25 studenten kunnen jaarlijks deelnemen. In juni 2019 sloten 24 studenten het programma af met een certificaat. 

De Peer Review Commissie was erg onder de indruk hoe het (I)LLP programma is opgezet en had geen specifieke aanbevelingen.

Onderwijsprogramma

Het LLP beoogt de studenten sensitiviteit voor (1)zichzelf, (2)de ander en (3)de organisatie (verder) te laten ontwikkelen. In 2018-2019 is extra aandacht besteed aan het expliciteren van de rode lijn van de seminars en zijn enkele nieuwe activerende werkvormen in de seminars geïntroduceerd. Hierdoor werd beoogd de moeilijkheidsgraad te verhogen, maar ook het multidisciplinaire karakter van de groep LLP-studenten meer te benutten en de meerwaarde hiervan zichtbaar te maken tijdens de seminars. De ervaren moeilijkheidsgraad van de seminars steeg in de studentenevaluatie op een schaal van 1-5 met 0,5 naar 3,0.

Als nieuw vast onderdeel is een assessment-clinic ingevoerd waarin studenten handvatten krijgen zodat ze hun testresultaten beter kunnen interpreteren. In een nieuw seminar over groepsdynamica vertelden praktijksprekers over samenwerking in teams.

De vernieuwing  van het onderwijs binnen doelstelling 3(organisatiesensitiviteit) is in 2018-19 verder vormgegeven. Tevens werd richting studenten (nog) meer benadrukt wat het doel is van de praktijkopdracht in het programma en het belang van organisatiesensitiviteit hierin. Zo zijn studenten bij het opstellen van hun definitieve vraagstelling gestimuleerd om zelf zorg te dragen voor de mogelijkheid om intern bij de organisatie aan de slag te gaan. De aanpassingen in het programma hebben ertoe geleid dat in de beoordelingsprocedure voor het eerst is gewerkt met de evenwichtige weging van 30% voor ieder van de drie doelstellingen en 10% voor reflectie op persoonlijk leiderschap. 

Partnerorganisaties

De aandacht voor organisatiesensitiviteit en een intern gerichte praktijkopdracht is ook in de acquisitie van nieuwe partnerorganisaties een belangrijk punt van aandacht geweest.

In 2018-2019 heeft het LLP nauw samengewerkt met 22 partnerorganisaties en hiervoor zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan met COA, Openbaar Ministerie, Zorg en Zekerheid, Pervorm, DEPT en Parnassia (alsmede UWV die in het verleden al een aantal jaren partner was).

Hoewel met een iets lagere score dan een jaar eerder waren de partnerorganisaties weer tevreden met de resultaten van de studenten. Zo zochten bijvoorbeeld studenten bij de Gemeente Den Haag uit wat de behoeften zijn van strategisch leidinggevenden in een nieuwe maatschappelijke context, introduceerden ze gamificatie bij de NS, bracht een studententeam advies uit aan KPN voor verbreding van de intercollegiale netwerken, is de Politie geholpen om meer samen te werken met vitale ouderen en onderzochten studenten bij AkzoNobel de relatie tussen schilders en de verffabrikant.

International Leiden Leadership Programme

In het International Leiden Leadership Programme werd dit jaar voor het eerst gewerkt met een wachtlijst waardoor een bij aanvang openvallende plek direct werd opgevuld met een wachtlijstkandidaat. Van de 25 gestarte studenten hebben 24 het programma succesvol afgerond. Bij de studentevaluaties van het ILLP 2019 is een iets lagere waardering waarneembaar ten opzichte van 2018, met name bij de programmaonderdelen seminars en business game meeting. Dit is opmerkelijk want inhoudelijk is hetzelfde programma aangeboden als het hieraan voorafgaande jaar. De studenten waren wel weer zeer tevreden over de docent-coaches (4,8 op schaal van 5).

Vooruitblik (International) Leiden Leadership Programme

Onderwijsprogramma

In het programma van 2019-2020 zal een nieuw seminar worden toegevoegd waarin met behulp van praktijksprekers duidelijk wordt gemaakt wat de relatie is tussen doelstelling 1 en leiderschap. Dit seminar is in samenwerking met een panel van LLP-alumni vormgegeven en wordt ingevuld met alumni die vertellen hoe ze in hun werkende leven reflectievaardigheden en opgedane inzichten uit het programma zijn blijven inzetten.

Daarnaast is er ook komend jaar aandacht voor de moeilijkheidsgraad van de seminars en wordt er beoogd om hiermee te blijven experimenteren. Een beoogde vorm voor (nieuwe) seminarsprekers is een interviewsetting (à la college tour).

Na opnieuw positieve feedback van de examencommissie op de (I)LLP beoordeling in 2018-2019 is er voor gekozen om voor 2019-2020 niets te wijzigen in de procedure, producten of weging. De enige aanpassing die wordt doorgevoerd in 2019-2020 is dat het LLP eindcijfer niet meer op 0,5 wordt afgerond. Door dit niet meer af te ronden wordt het verschil tussen een 7,3 en 7,7 transparant voor de student.

Het LLP en het ILLP worden al jaren goed geëvalueerd en er is voldoende interesse van studenten. Beide programma’s zullen in 2020 op nagenoeg dezelfde wijze worden voortgezet.

Partnerorganisaties

Wederom is een aantal nieuwe partnerorganisaties toegevoegd aan het Leiden Leadership Programme, wat maakt dat in totaal 22 organisaties betrokken zijn. Nieuw in 2019-2020 zijn Baseclear, Heerema Marine Contractors, Hoogheemraadschap Rijnland, Longfonds, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rabobank en Spaarne Gasthuis. Tevens zal Amnesty International, dat in het verleden al eens een opdracht had, weer als partnerorganisatie deelnemen.

Om de inhoudelijke betrokkenheid van de contactpersonen bij de partnerorganisaties verder te versterken zullen zij een workshop over de theorie en praktijk van motivatie en intervisie krijgen aangeboden. Hierbij zullen ook alumni worden ingezet om te vertellen over hun leeropbrengsten tijdens de praktijkopdracht.

Colleges voor docentcoaches

Het didactisch aanbod voor docentcoaches (DC-colleges) blijft behouden. Twee keer per jaar krijgen zij de gelegenheid om een inhoudelijk college te volgen, waarin zij achtergrondinformatie over onderwerpen uit het Leiden Leadership Programme krijgen. Uit een inventarisatie is gebleken dat docentcoaches tevens graag verder worden getraind in coachingsvaardigheden. Het LLP team onderzoekt op welke wijze aan deze wens invulling kan worden gegeven. Ook zijn er docentcoaches die in kleinere groepen gaan experimenteren met intervisie.

Alumni-onderzoek

In december 2019 is een alumnionderzoek uitgezet onder 600 alumni van het Leiden Leadership Programme. De resultaten hiervan zullen in 2020 worden geanalyseerd. Door dit onderzoek hoopt de programmaleiding meer inzicht te krijgen in waar alumni terecht zijn gekomen en welke kennis en vaardigheden uit het LLP zij gebruiken in hun huidige context. Ook zullen er in 2020 twee tot drie alumniseminars worden aangeboden en wordt tevens het zesde alumniweekend georganiseerd voor en door oud-deelnemers.

Terugblik Master Honours Classes

Bij wijze van pilot zijn in 2018-19 twee Master Honours Classes ontwikkeld: Circular Economy (i.s.m. de Faculteit Wiskunde- en Natuurwetenschappen) en Social Innovation in Action (i.s.m. het Centre for Innovation en PLNT). Beide liepen van november tot en met april en hadden een omvang van 10EC. In september 2018 meldden 79 masterstudenten zich aan, waaruit de belangstelling voor dit type onderwijs blijkt. Selectie vond plaats op basis van cijfers, motivatie en opleiding (t.b.v. een multidisciplinaire groep). Voor iedere class werden 27 studenten toegelaten. Helaas trokken enkele studenten zich vlak voor aanvang of in de eerste weken terug. Beide classes werden door 16 studenten afgerond.

Binnen de Master Honours Classes experimenteerden docenten met vernieuwende onderwijsvormen. In kleinschalige en intensieve werkgroepen kwamen zowel theorie als praktijk aan de orde zodat studenten in een adviseurs-/ondernemersrol aan de slag konden voor een professionele opdrachtgever. 

De studenten die een class volledig hadden afgerond waren enthousiast over de onderwijsmethode, het onderwijsmateriaal en de docenten. Ze vonden de classes uitdagend, waardeerden het leren werken in een multidisciplinaire groep en gaven aan dat ze relevante vaardigheden hebben ontwikkeld. De balans tussen theorie en praktijk kan beter (meer verweven) en de studielast werd als pittig ervaren. Studenten raadden aan om enige flexibiliteit te bieden in de roostering van de praktijkopdracht.

In november 2019 zijn beide classes wederom van start gegaan.  

Vooruitblik Master Honours Classes

De pilot is met een jaar verlengd tot de zomer van 2020. In 2019-2020 biedt de Honours Academy naast bovengenoemde classes tevens twee nieuwe classes aan van ieder 5EC. Hierdoor kan na afloop van deze classes worden geëvalueerd welke vorm(en) het meest geschikt is/zijn voor masterstudenten. Het is de ambitie om jaarlijks te groeien met twee classes tot een maximum van acht Master Honours Classes, die de breedte van wetenschapsgebieden van de Universiteit Leiden reflecteren.