Honoursonderwijs voor vwo-scholieren

Openingstune

PRE-student Jeroen componeerde een openingstune voor het PRE: luister nu naar de combinatie van Gaudeamus Igitur en Star Wars!

Terugblik Pre-University College en Pre-University Classes

Het tweejarige onderwijsprogramma van het Pre-University College Leiden bestaat uit vijf onderwijsblokken over wetenschap van in totaal 15 EC. De instroom is al jaren stabiel op 95 vwo 5-leerlingen. In 2019 werden vijf van hen toegelaten onder het zogenaamde nominee-beleid.

In oktober 2019 is een groep van 22 leerlingen afkomstig van tien verschillende scholen gestart met het Pre-University College Den Haag. Dit eenjarige programma voor leerlingen uit 5 vwo gaat over cultuur, bestuur, recht, vrede en veiligheid en omvat 8 EC.

De PRE-Classes (1 EC) vormen een kortdurend onderwijsprogramma voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit 5- en 6-vwo. In 2019 heeft de Honours Academy 18 PRE-Classes georganiseerd, waarin leerlingen kennismaakten met een onderzoeksgebied naar keuze. Het aantal aanmeldingen was iets lager dan voorgaande jaren, namelijk 359 leerlingen waarvan er 312 zijn toegelaten. Eén class moest vanwege te weinig belangstelling worden geannuleerd. Het aantal leerlingen dat een certificaat ontvangen heeft, was 305.

De Peer Review Commissie was zeer positief over het PRE-College en de PRE-Classes. Zij had slechts enkele kleine suggesties, welke inmiddels zijn opgepakt.

Onderwijsprogramma Pre-University College Leiden

Het PRE-College is een gevestigd onderwijsprogramma dat goed in elkaar zit. De rode draad is de wetenschap en het wetenschapsbedrijf. Dit thema komt in alle vijf de onderwijsblokken terug, iedere keer vanuit een andere invalshoek. In de evaluaties zijn de PRE-studenten overwegend positief over de inhoud, organisatie en communicatie van het programma. Als positief punt geven de studenten aan dat hun schoolcijfers in 5 en 6 vwo niet tot nauwelijks lijden onder de extra studielast.

Een aansprekend voorbeeld uit blok III is het theatercollege dat wetenschapper Femke Nijboer gaf samen met Paul Trossèl, patiënt met het Locked In Syndroom. Het college ging over de ontwikkeling van brain-computer-interfaces en de stem van patiënten in het ontwerpproces. Daarnaast ging het college over hoe je om kunt en wil gaan met tegenslagen in het leven.  

Tijdens de certificaatuitreiking van het Pre-University College werd dit jaar de Jan Kijne Onderzoeksprijs uitgereikt aan twee duo’s omdat de jury niet kon kiezen tussen twee favoriete onderzoeken. Naïm Achahboun en Florian Velten voerden een sterrenkundig onderzoek uit en Tobias Lewerissa en Aryan Rezaei Ghavamabadi losten het wiskundige Knight errant’s problem op.

Onderwijsprogramma Pre-University College Den Haag.

Het PRE-College programma in Den Haag bestaat uit drie onderwijsblokken. Het eerste blok gaat over de PRE-student in relatie tot wetenschappelijke kennis over zichzelf, familie, de stad en tot slot de wereld. Daarbij leert de PRE-student vaardigheden als reflecteren, debatteren, kritisch denken en samenwerken.

In het tweede onderwijsblok gaat de PRE-student in teamverband aan de slag met een concrete uitdaging in Den Haag. Het programma beoogt daarmee de verbinding met de stad te vergroten. De casus wordt geformuleerd door experts en/of stakeholders in de stad en wordt door de PRE-studenten aangepakt m.b.v. de methode Design Thinking.

Tot slot bedenken de PRE-studenten in Blok III een onderwerp voor hun profielwerkstuk op school. Dat onderwerp vloeit voort uit verschillende inspiratiecolleges van Haagse wetenschappers. Ook krijgen ze werkcolleges over het proces van onderzoek doen. Een docent van de VO-school begeleidt het feitelijke onderzoeksproces.

Het programma bevat tevens één overkoepelend reflectieblok Learning my way, dat loopt gedurende het hele jaar. De deelnemers reflecteren op zichzelf in relatie tot hun omgeving en de inhoud van het onderwijs dat ze volgen en stellen hun eigen persoonlijke doelen op voor hun toekomst.

Nieuwe Pre-University Classes

Nieuw in 2019 was de PRE-class Practicum Musicae ontwikkeld door de Academy of Creative and Performing Arts waarbij de deelnemers inhoudelijk oefenden met de voorbereidingen op audities bij het conservatorium.

Samenwerkingsverbanden

In september 2019 is met drie nieuwe scholen een partnerschap aangegaan voor het PRE-College Leiden. Van de tien scholen die in 2019-20 betrokken zijn bij het Haagse PRE-College zijn er vijf een nieuwe partnerschool.

In samenwerking met professor Alanna O’Malley, hoogleraar United Nations Studies in Peace and Justice, is een programma van vier bijeenkomsten ontwikkeld voor leerlingen van drie Haagse middelbare scholen. In elke bijeenkomst stonden een sustainable development goal en een academische vaardigheid centraal. Negen leerlingen brachten uiteindelijk een bezoek aan de VN in New York waar ze een speech hielden.

Vooruitblik

Het PRE-College Leiden en de  PRE Classes worden al jaren goed geëvalueerd en er is voldoende interesse door leerlingen. Beide programma’s zullen in 2020 op nagenoeg dezelfde wijze worden voortgezet. Met de overdracht van het blokcoördinatorschap van Blok I naar een andere docent zal dit blok iets anders worden ingericht. Voor de PRE-Classes is er na een lichte daling de ambitie om het aantal deelnemers weer terug te brengen op het oude niveau.

In 2020 zal de pilot met het Haagse PRE-College uitgebreid worden geëvalueerd. Naar aanleiding van de feedback van de leerlingen en docenten zal het programma worden doorontwikkeld. Het aantal partnerscholen in dit programma zal iets worden uitgebreid en de ambitie is om in september 2020 te starten met 30-40 deelnemers.