Vooruitblik 2019
Hoofdstuk 6

Gegeven de Leidse visie op honoursonderwijs, waarin zowel het perspectief van de student als dat van de instelling worden belicht, zal de Honours Academy ook in 2019 verder bouwen aan uitdagend, interdisciplinair en inclusief honoursonderwijs voor scholieren en studenten die meer willen en kunnen. 

De Honours Academy meent met haar huidige onderwijsprogramma’s in het algemeen goed invulling te geven aan de Leidse visie op honoursonderwijs en de specifieke doelen die zij zich heeft gesteld. De programma’s worden in hun huidige vorm goed geëvalueerd door zowel studenten als docenten. In 2019 zal de Honours Academy daarom haar bestaande activiteiten voor vwo-scholieren, bachelorstudenten en masterstudenten continueren en verder uitbreiden. 

Ook zal de Honours Academy als proeftuin blijven bijdragen aan innovatie in het hoger onderwijs en de kennisuitwisseling tussen docenten van verschillende faculteiten faciliteren. Tot slot blijft zij de samenhang binnen het universitaire honoursonderwijs bewaken.

Honours Academy-brede focuspunten

In 2019 kiest de Honours Academy voor de volgende ‘HA-brede’ focuspunten:

1. Studentparticipatie bij onderwijsontwikkeling
In de Leidse visie op honoursonderwijs staat mede de student centraal. Hij of zij moet de kans krijgen om een eigen pad uit te stippelen en te werken aan vraagstukken die aansluiten bij zijn/haar interesse of ontwikkelpunten. In 2019 wil de Honours Academy behoeften van studenten nog beter in kaart brengen en studenten betrekken bij onderwijsontwikkeling, bijv. middels co-creatie.  

2. Diversiteit
Diversiteit is een meerjarige beleidsprioriteit en krijgt aandacht in alle programma’s. Ook in 2019 zal gelet worden op diversiteit in instroom, zullen docenten gestimuleerd worden andere perspectieven te includeren in hun onderwijs en zal mede middels het Haagse Pre-University College een andere doelgroep worden aangesproken (leerlingen met een migratieachtergrond en/of eerstegeneratie academici).

3. Interdisciplinariteit
De Honours Academy streeft ook in 2019 een interdisciplinair aanbod na en wil nieuwe samenwerkingsverbanden over de grenzen van faculteiten stimuleren in de Pre-University Classes, Bachelor en Master Honours Classes. Daarnaast zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een interdisciplinaire didactiek.  

4. Didactisch aanbod voor docenten
Het honoursonderwijs is een proeftuin voor inhoudelijke en didactische innovatie. De Honours Academy wil docenten in 2019 stimuleren om hier nog meer gebruik van te maken door concrete handvatten te bieden, bijv. tijdens workshops specifiek voor honoursdocenten. In het Leiden Leadership Programme zal daarnaast geëxperimenteerd worden met colleges voor docent-coaches.  

5. Kennisdeling
De Honours Academy is aanjager van en platform voor honoursonderwijs en vindt het belangrijk om waar mogelijk een spin-off te realiseren uit ervaringen die opgedaan zijn binnen het honoursonderwijs. Hieraan zal in 2019 verder vorm worden gegeven door best practices op te halen en te delen, honoursdocenten in de schijnwerpers te zetten tijdens universiteitsbrede bijeenkomsten en door workshops aan te bieden.

Programmaspecifieke focuspunten

Op programmaniveau zal de focus komen te liggen op:

1. Haags Pre-University College
Vanuit de wens om een bredere doelgroep aan te spreken, meer onderwijs te realiseren in Den Haag en interdisciplinaire thema’s te belichten, zal de Honours Academy in 2019 starten met het Haagse Pre-University College. Dit programma is bedoeld voor 5 vwo-leerlingen en omvat 8 EC.

2. Begeleiding van HC-studenten
De Honours Academy biedt bachelorstudenten in het Honours College de kans om de breedte van de universitaire disciplines te verkennen. Dit vraagt van hen dat zij goed weten waar hun talenten liggen en op welke aspecten zij zich willen ontwikkelen. Om studenten beter te helpen bij het maken van keuzes is de begeleiding binnen het Honours College in 2019 een aandachtspunt, bijv. door de inzet van professionele coaches en een pilot met een persoonlijk ontwikkelplan. Middels deze begeleiding hoopt de Honours Academy ook stress die studenten ervaren te verminderen.

3. Vaardighedenonderwijs binnen het Honours College en in de Bachelor Honours Classes
In 2019 zal de onderwijsvisie van het Honours College verder geïmplementeerd worden. Om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige rol als kennisproducent en probleemoplosser zal meer aandacht worden besteed aan vaardighedenonderwijs en persoonlijke effectiviteit.

4. Activerende onderwijsvormen in het Leiden Leadership Programme
In 2019 wil de programmaleiding in het Leiden Leadership Programme meer activerend onderwijs verzorgen en (nog) meer innovatieve en verschillende werkvormen toepassen. Hierdoor wordt beoogd het multidisciplinaire karakter van de groep LLP-studenten meer te benutten en de meerwaarde hiervan zichtbaar te maken tijdens de seminars.

5. Master Honours Classes
In 2018 startte de Honours Academy met Master Honours Classes, waarin wordt gefocust op complexe wetenschappelijke of maatschappelijke kwesties die om een interdisciplinaire aanpak vragen. De Universiteit verstevigt met de Master Honours Classes haar band met organisaties buiten de universiteit doordat studenten werken aan echte casussen en hun analyses en (waar mogelijk) oplossingen teruggeven aan deze externe partijen. In 2019 wordt de pilot gecontinueerd en uitgebreid tot vier Master Honours Classes.