Terugblik 2018
Hoofdstuk 2

In deze sectie blikt de Honours Academy terug op een aantal Honours Academy-brede beleidsprioriteiten en ontwikkelingen waaraan is gewerkt in kalenderjaar 2018.

Honoursonderwijs als proeftuin

Het honoursonderwijs leidt studenten niet alleen op tot innovatieve kennisproducenten, maar is zelf ook een domein van innovatie. Als proeftuin biedt het honoursonderwijs docenten relatief veel ruimte om te experimenteren: zo is het binnen het honoursonderwijs mogelijk om recente ontwikkelingen in onderzoek versneld een plek te geven in onderwijs, krijgen docenten de ruimte om onderwijskundige innovaties op kleine(re) schaal te testen c.q. te ontwikkelen en stimuleert de Honours Academy samenwerking met maatschappelijke partners. In deze sectie staat een aantal opbrengsten uit 2018 beschreven.

1. Inhoudelijke vernieuwing
De Honours Academy heeft enkele nieuwe modules ontwikkeld waarin expliciet aandacht is voor nieuwe onderzoeksgebieden. Zo leerden studenten in de Bachelor Honours Class ‘Narrative Care ’ hoe creatief schrijven als instrument kan worden ingezet in de zorg. De koppeling van vakgebieden geneeskunde, psychologie en taalkunde is uniek aan deze Class. 

In februari 2018 is in het Honours College-traject Tacking Global Challenges van de faculteit Governance and Global Affairs het nieuwe vak ‘Wicked Problems Lab: working with governance, leadership and social innovation’ van start gegaan. Studenten krijgen onderwijs over het analyseren en aanpakken van complexe problematiek en zetten deze kennis in bij projecten in de stad Den Haag.

Een andere nieuwe module in hetzelfde traject is Silk Roads. Een docent van Archeologie verzorgt dit vak waarin studenten de wereld van nu bekijken met een archeologische blik. Zij proberen o.a. universele regels en wetten te ontdekken. Deze inzichten worden gebruikt in beleidsontwikkeling.

2. Didactische vernieuwing
Sinds januari 2018 kunnen Honours College-studenten onder voorwaarden deelnemen aan het Virtual Exchange project waarin Leiden met internationale partneruniversiteiten een aanbod aan geselecteerde MOOC’s openstelt. Deze MOOC’s worden in het reguliere onderwijs van de aanbiedende universiteit gebruikt en zijn veelal op eind bachelor/begin master niveau. Het tentamen legt de student af in Leiden. Met name vanuit het Honours College-traject Beta and Life Sciences blijkt belangstelling voor het volgen van MOOC’s.

In de Bachelor Honours Class Gaswinning in Groningen werd geëxperimenteerd met creatieve toetsvormen en nieuwe werkvormen om interdisciplinair werken te stimuleren. Tijdens het Onderwijsfestival in juni 2018 zijn de resultaten hiervan in een workshop gepresenteerd aan docenten van de Universiteit Leiden. Ook is door de docent van de module een handleiding voor collega’s geschreven.

In het najaar van 2018 zijn twee nieuwe Bachelor Honours Classes aangeboden op het gebied van persoonlijke effectiviteit nl. Personal Flourishing and Happiness en Effectief Besturen. In deze classes werden op sociaal wetenschappelijk onderzoek gebaseerde theorieën en vaardighedentrainingen aangeboden waarmee studenten reflecteerden op hun persoonlijke stijl en ontwikkeling, en inzicht verkregen in communicatiestijlen van en (werk)relaties met anderen. In de class Effectief Besturen oefenden studenten in de context van een bestuursfunctie in een studentenbestuur en werden ook praktische vaardigheden als vergadertechnieken aangeboden. 

3. Samenwerking met maatschappelijke partners
De samenwerking met externe partijen is in 2018 geconsolideerd. De Game Changers Academy (GCA) verzorgt het programma UniPrep voor Nederlands-Marokkaanse vwo’ers uit de bovenbouw over hun toekomst op de universiteit. Bij UniPrep heeft het PRE-bureau een cursus verzorgd over hoe je het beste kunt studeren en over de programma’s van de Honours Academy. In het kader van het Leids Scholieren Filmfestival is een filmscreening georganiseerd van een film die betrekking heeft op het thema van blok III: Wetenschap en Samenleving. In 2018 heeft de Leiden Debating Union een debattraining verzorgd voor een PRE-Class. Op 6 juni 2018 vond de afsluitende conferentie Focus on Talent plaats van het Erasmus+ project waar docenten van het PRE-College aan hebben deelgenomen. De onderwijscoördinator van het PRE zit sinds september 2018 in de projectgroep van de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling.

In de Honours Class Leren door Doen leren studenten wat democratie betekent, welke democratische waarden er zijn en hoe burgerinitiatieven een rol spelen bij vernieuwing in de democratie. Na deze inleidende colleges gaan zij zelf aan de slag in de stad en voeren zij een opdracht uit voor de Gemeente Leiden of de Politie. In 2018 werkten studenten aan een project om jongeren op gezond gewicht te krijgen, dachten zij met de politie mee over de omgang met zorgmijders en ontwikkelden studenten een voorlichting over de gedragscode van de Universiteit Leiden om grensoverschrijdend gedrag binnen de studentenwereld aan te pakken. 

Het LLP werkt al jaren samen met maatschappelijke partners en bedrijven, die in het kader van het LLP-programma een praktijkopdracht leveren voor studenten. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe partnerorganisaties verwelkomd (zie onder LLP). In totaal wordt met 21 partnerorganisaties samengewerkt.

Ook in de nieuwe Master Honours Classes wordt nadrukkelijk de samenwerking met organisaties buiten de Universiteit gezocht. Deelnemers aan de Master Honours Class Circular Economy adviseren tijdens de module bedrijven of instellingen over duurzaamheid en in de Master Honours Class Social Innovation in Action werken studenten aan een vraagstuk binnen de Gemeente Leiden. Deze laatste Class is tevens aangesloten op het programma Leiden Kennisstad.

4. Spin-off van het honoursonderwijs
De Honours Academy heeft best practices in kaart gebracht die aansluiten bij de doelen gesteld in de universitaire onderwijsvisie en deze gedeeld met het programmateam Onderwijsvisie. Zij gebruiken deze bij het implementatieproces binnen de faculteiten. Daarnaast is het project Student At Your Desk ondergebracht in het nieuwe universiteitsbrede project Students as Partners.

Een mooi voorbeeld van een spin-off van honoursonderwijs naar de maatschappij is een ‘serious game’ over sexting die studenten van de Bachelor Honours Class ‘Leren door doen’ bedachten. De politie Katwijk gebruikt deze game nu in de voorlichting aan middelbare scholieren en het is inmiddels een landelijk project geworden.

In het Honours College Science and Society is geëxperimenteerd met het Programme Personal Development (PPD). Dit programma heeft inmiddels een spin-off in het reguliere onderwijs en er is een Comeniusaanvraag ingediend om dit verder kunnen ontwikkelen. 

Ook de in de Faculteit Geesteswetenschappen is een spin-off ontstaan van honoursonderwijs. De advanced module WikiLogic uit het Honours College Humanities Lab heeft model gestaan voor een bachelorjaar 3 vak in de opleiding Filosofie.

Diversiteit & inclusiviteit

De Honours Academy probeert een diverse instroom in haar programma’s te stimuleren, mede middels een nominee-beleid (PRE-College) en de inzet van studentcoaches (oud PRE-studenten die als mentor beschikbaar zijn voor PRE-studenten) en HC-studentambassadeurs (HC-studenten die binnen hun faculteit ambassadeur van het programma zijn en o.a. voorlichtingsactiviteiten verzorgen) met een migrantenachtergrond. 

Het nominee-beleid van het PRE houdt in dat leerlingen die net niet aan de cijfereis van 8,0 voldoen en eerstegeneratiestudent zijn en/of een migratie-achtergrond hebben, door hun school kunnen worden voorgedragen als potentiële PRE-College deelnemer. Nominees kunnen door de selectiecommissie met voorrang worden geplaatst, maar zijn hier zelf niet van op de hoogte.

Daarnaast is Stichting Rino, die als doelstelling heeft om middelbare scholieren te enthousiasmeren voor natuurkunde en wetenschap in het algemeen, gestart met een diversiteitsproject. Ze gaan hun shows ‘Freezing Physics’ aanbieden aan scholen met een diverse populatie. Het Pre-University College ondersteunt hen met een workshop over diversiteit.

 Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen is vanuit de expertise van de POPcorner gestart met een PreStartProgramma voor leerlingen met een multiculturele achtergrond c.q. eerstegeneratie academici. Hierin werkt FSW samen met het Pre-University College.

In 2018 volgden medewerkers van de Honours Academy een diversiteitstraining waarin zij reflecteerden op diversiteit en inclusiviteit binnen de verschillende honoursprogramma’s. Daarnaast werd het nominee-beleid binnen PRE gecontinueerd. In gesprekken met docenten van Bachelor en Master Honours Classes is expliciet aandacht besteed aan het inzetten van internationale en interculturele gezichtspunten in de onderwijsinhoud. Zo is in de Bachelor Honours Class Food and Religious Traditions gekozen om het thema vanuit een breder perspectief te benaderen: eten en tradities binnen zowel het christendom als hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, en de islam.

Het werk van de assessor

Kwaliteitszorg

In het kader van de kwaliteitszorg beschikt de Honours Academy over diverse organen en procedures. De kwaliteitszorgcyclus is in 2018 geactualiseerd en vastgelegd in de herziene kwaliteitszorgbrochure. Daarnaast zijn de Gemeenschappelijke Regeling, het Reglement van de Honours Academy, het Onderwijsreglement en de Regels en Richtlijnen van de HA-examencommissie geactualiseerd.

Voor ieder programma is er een Adviesraad bestaande uit docenten, studenten en experts en Honours Academy-breed is er een Honours Council waarin overkoepelende beleidsvraagstukken worden besproken. In september 2018 is de Honours Council in nieuwe samenstelling van start gegaan. Onderwerpen waarover de Adviesraden en de Honours Council zich afgelopen jaar bogen waren o.a. de oprichting van het Haagse Pre-University College, de implementatie van de Onderwijsvisie van het Honours College, activerende werkvormen binnen het Leiden Leadership Programme en de kritische reflectie t.b.v. de landelijke peer review honoursonderwijs.

Onderwijsadviescommissies, bestaande uit studenten en docenten, zien toe op de kwaliteit van het Pre-University College en het Leiden Leadership Programme door o.a. onderwijsevaluaties te bespreken. Het is nog niet alle faculteiten gelukt een opleidingscommissie in te richten voor de Honours College-trajecten en het functioneren van de opleidingscommissies is wisselend. De kwaliteitszorg van de Bachelor Honours Classes is in 2017-2018 uitgebreid met panelgesprekken.

De Honours Academy heeft een overkoepelende examencommissie met drie kamers (Pre-University College, Honours College en (International) Leiden Leadership Programme). De overkoepelende examencommissie reflecteert op haar werkzaamheden in een eigen jaarverslag, dat begin 2019 wordt opgeleverd.

Landelijke peer review honoursonderwijs
In het kader van een nieuw ingericht peer review systeem voor honoursonderwijs werd in november 2018 de Honours Academy bezocht door een commissie bestaande uit betrokkenen bij honoursonderwijs aan andere Nederlandse universiteiten. Ter voorbereiding op dit bezoek schreef de Honours Academy een kritische reflectie waarin zij reflecteerde op de visie, operationalisering, realisatie en kwaliteit van het Leidse honoursonderwijs. De schriftelijke rapportage van de peer commissie wordt in februari 2019 verwacht. Hierin zal de peer review commissie haar adviezen formuleren. In het jaarverslag 2019 zullen de resultaten en vervolgacties n.a.v. de peer review besproken worden.

Studenten en community activiteiten

Activiteiten met en door studenten
Afgelopen jaar heeft de assessor (student-lid van het bestuur) van de Honours Academy zich beziggehouden met stress onder studenten. Samen met andere studentenvertegenwoordigers heeft zij in mei het symposium ‘Stressloos Studeren’ georganiseerd en het probleem op bestuurlijk niveau aangekaart. Het College van Bestuur is, mede naar aanleiding hiervan, een taskforce gestart en ook binnen de HA wordt het voortaan meegenomen bij de vorming van nieuw beleid. Specifiek binnen het Honours College zal meer worden ingezet op de persoonlijke begeleiding van studenten om overmatige stress tegen te gaan.

Met studenten is besproken hoe zij nog meer kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling van het honoursaanbod. Zo hebben zij geparticipeerd in werkgroepen in het kader van de implementatie van de nieuwe HC-onderwijsvisie en hebben zij advies gegeven over het komende aanbod aan Bachelor Honours Classes. In 2019 zullen studenten nadrukkelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe classes.

De HA-assessor initieert viermaal per jaar een overleg tussen het bestuur van de Honours Academy en de assessoren van de faculteitsbesturen. Om meer bekendheid te geven aan de functie van assessor is een filmpje gemaakt.

Community activiteiten 
Jaarlijks organiseert de Honours Academy enkele feestelijke activiteiten. Tijdens de Opening van het Honoursjaar werden de convenanten tussen het Pre-University College en 39 partnerscholen ondertekend. Het honoursjaar wordt jaarlijks afgesloten met een zomerborrel voor medewerkers, studenten en externe partners. 

Een andere traditie is het Honours Concert waar honoursstudenten én -docenten uit alle programma’s samen een avondvullend concert organiseren voor betrokkenen bij het honoursonderwijs. Het concert werd gecombineerd met een expositie van beeldende kunst en gedichten.

Ieder programma wordt jaarlijks afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking. Tijdens de certificaatuitreiking van het Pre-University College werd dit jaar de Jan Kijne Onderzoeksprijs uitgereikt aan Orphelie Thijm en Juliette Bleijs voor hun onderzoek naar het verband tussen de hoeveelheid van het eiwit CD1d op borstkankercellen en het verloop van borstkanker.

Overige bovenfacultaire community-activiteiten zijn o.a. de Honours College Fair en LLP-alumniseminars . 

Studieverenigingen van de Honours Academy
Studenten en alumni van het Pre-University College zijn verenigd in studievereniging PREunion. PREunion organiseert maandelijks activiteiten, waaronder een introductiedag voor nieuwe PRE-studenten, een reis naar een buitenlandse universiteit en lezingen.

De Leiden Honours Community (LHC) is het studentenplatform voor deelnemers aan het Honours College en het Leiden Leadership Programme. LHC organiseert jaarlijks inhoudelijke en sociale activiteiten voor honoursstudenten, zoals een bedrijvendiner, lezingen en een studiereis. Studenten van het Honours College Law kunnen tevens lid worden van JHV Themis