Honoursonderwijs voor bachelorstudenten
Hoofdstuk 4

Terugblik Honours College

Bachelorstudenten die meer willen en kunnen, kunnen zich halverwege hun eerste of bij het begin van hun tweede studiejaar aanmelden voor het Honours College (HC), een extracurriculair programma van (minimaal) 30 EC dat zij tot het einde van hun bacheloropleiding volgen. Elke faculteit biedt een HC-traject aan. Studenten kunnen zowel het traject van hun eigen faculteit kiezen als dat van de meeste andere faculteiten. In 2018 stroomden 462 studenten definitief in en ontvingen 265 studenten uit eerdere cohorten hun certificaat. De capaciteit van het traject van de Faculty of Governance and Global Affaires werd verdubbeld en ook de instroom in het traject van de Faculteit Sociale Wetenschappen verdubbelde.

Instroom in Honours College (peildatum 15 oktober 2018)

FdA / HC Crossing the borders in World Archaeology

16

FdR / HC Law

62

FGGA / HC Tackling Global Challenges

90

FGW / HC Humanities Lab

88

FSW / HC Wetenschap & Samenleving +  Social and Behavioural Sciences

123

LUMC / HC Geneeskunde

42

FWN / HC Beta and Life Science

41

Totaal

462

Onderwijsvisie
In 2018 is binnen de faculteiten en bij het bureau van de Honours Academy hard gewerkt aan de uitwerking en implementatie van de in 2017 herziene Onderwijsvisie. In het HC ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, het ontwikkelen van (specifieke) vaardigheden en het leren werken in een multi- of interdisciplinaire omgeving. Deze kenmerken werden uitgewerkt in de programma’s, eindtermen en leerdoelen van de HC-trajecten. Er zijn o.a. twee werkgroepen ingericht die zich hebben gebogen over interdisciplinariteit binnen het honoursonderwijs en over vaardigheden.

Bij de uitwerking van de HC-onderwijsvisie is eveneens gekeken naar het profiel van ‘de HC-student’. Belangrijk is om de focus op de persoonlijke ontwikkeling van de ambitieuze en gemotiveerde student te koppelen aan het institutionele belang van de universiteit om nieuwe kennisproducenten en probleemoplossers op te leiden. Beide perspectieven zullen ook in de communicatie en werving een plek krijgen.

Evaluatie flexibilisering
De ‘ flexibilisering’ in het Honours College is geëvalueerd drie jaar na de invoering van het Individuele traject en de Dubbele Bachelor Plus. Dit heeft geleid tot enkele nieuwe afspraken met alle faculteiten, die zijn uitgewerkt in het nieuwe HA-Onderwijsreglement. Het bleek lastig om met alle faculteiten op één lijn te komen wat betreft het goedkeuren van bestuurswerk als onderdeel van het HC. Daarom is dit als ontwikkelvraagstuk voorgelegd aan de peer-review commissie. Op basis van hun aanbevelingen zal hier in 2019 vervolg aan gegeven worden.

Voor de Dubbele Bachelor Plus zijn heldere afspraken gemaakt over het aantal studiepunten dat een student voor beide bacheloropleidingen moet behalen en binnen welke periode dit dient te gebeuren om in aanmerking te komen voor het Honours College-certificaat. Ook zijn met de HC-coördinatoren afspraken gemaakt over de werkprocessen rond de toelating van een Dubbele Bachelor Plus-student en de goedkeuring van zijn of haar studieplan. 

Ontheffing van nominaliteitseis
In 2018 is, samen met de HA-Examencommissie, in kaart gebracht hoeveel studenten een aanvraag indienen voor ontheffing van de nominaliteitseis en met welke reden zij uitstel vragen. Studenten stoppen soms voortijdig om zich te richten op andere activiteiten. Dat past bij de ontwikkeling die ambitieuze studenten doormaken gedurende hun bacheloropleiding. Voor de examencommissie was dit aanleiding om de regels rondom de nominaliteitseis in het geval van bestuurswerkzaamheden te versoepelen.

Aanbod voor internationale studenten
Met de start van meerdere internationale bacheloropleidingen in Den Haag sinds 2017 is de vraag naar honoursonderwijs in Den Haag toegenomen. Met de faculteiten FGGA, FGW en FSW is gesproken over de wijze waarop de capaciteit kan worden uitgebreid. FGGA heeft de capaciteit van het traject verhoogd van 45 naar 90 studenten en nog altijd blijkt de animo groter dan het aantal beschikbare plaatsen. FGW biedt een deel van het Humanities Lab onderwijs aan in Den Haag, op basis van de vraag die daar is. FSW heeft besloten vanaf 2018-2019 Engelstalige en Nederlandstalige studenten gezamenlijk het programma te laten volgen, met wisselend aanbod in Leiden en Den Haag.

Vooruitblik Honours College

Begeleiding in het Honours College
Uit evaluaties blijkt dat studenten meer behoefte hebben aan begeleiding c.q. dat begeleiding in het Honours College op een andere manier ingestoken zou moeten worden dan nu het geval is. In 2019 zullen aan vier faculteiten pilots draaien om te onderzoeken op welke manier de begeleiding geoptimaliseerd kan worden. In Humanities Lab zal gewerkt worden met een professionele coach, in het traject Beta and Life Sciences zullen alle studenten een eigen HC-coach krijgen en de begeleiding in Honours College Law zal gekoppeld worden aan het onderwijs dat studenten op dat moment volgen. Ook wordt door het HC-traject Science and Society geëxperimenteerd met de inzet van een hernieuwd ontwikkelplan. De focus op begeleiding past goed bij de onderwijsvisie van het Honours College, waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. 

Vaardighedenonderwijs
Een andere pijler in de onderwijsvisie van het Honours College is de ontwikkeling van vaardigheden. In 2019 zal verder in kaart worden gebracht aan welke vaardigheden HC-studenten behoeften hebben, welk type vaardighedenonderwijs al wordt aangeboden door de Universiteit en waar kansen liggen voor het Honours College om eigen vaardighedenmodules te ontwikkelen. Dit aanbod zal in nauwe samenwerking met studenten worden ontwikkeld. Tevens zal in het huidige Honours College-onderwijsaanbod explicieter worden gemaakt welke vaardigheden aan bod komen, bijv. in studiegidsteksten. Tot slot wordt gekeken of de vaardigheden een plek kunnen krijgen in studentenprojecten, bij voorkeur in samenwerking met externe opdrachtgevers. Docenten worden hierin ondersteund middels een didactische workshop. 

Multi- en interdisciplinaire didactiek
Tot slot zal een didactiek voor multi- en interdisciplinair onderwijs worden uitgewerkt en gedeeld met docenten die actief zijn in het honoursonderwijs. Voor hen en andere geïnteresseerden wordt ook een workshop aangeboden.

Aftermovie certificaatuitreiking 2018

Terugblik Bachelor Honours Classes

Als onderdeel van het Honours College volgen alle deelnemers verplicht een interdisciplinaire Bachelor Honours Classes van 5 EC. In 2017-18 werd 415 keer een class afgerond door HC studenten. De Bachelor Honours Classes staan ook open voor gemotiveerde derdejaars studenten uit het reguliere onderwijs. In dit zelfde academisch jaar hebben 66 niet-HC-studenten een certificaat ontvangen voor het succesvol afronden van een Bachelor Honours Class. 

In 2017-18 vonden in totaal 36 Bachelor Honours Classes plaats. De classes werden zeer goed geëvalueerd door studenten: gemiddeld een score van 8,1/10 op totaaloordeel van de class en een 4,6/5 op de vraag of de Honours Class een waardevolle toevoeging is aan het HC-traject.

Profiel en samenstelling onderwijsaanbod
In 2018 is een profiel voor de Honours Classes opgesteld waarin is uitgewerkt wat de rol van de Classes is binnen de nieuwe Onderwijsvisie van het Honours College, met name wat betreft vaardigheden en multi-/interdisciplinariteit.

Proeftuin
De Bachelor Honours Classes fungeren als proeftuin voor onderwijsinnovatie. Zowel inhoudelijk als didactisch zijn diverse vernieuwingen doorgevoerd. Deze staan beschreven onder ‘Honoursonderwijs als proeftuin’.

Grip op uitval
Op organisatorisch vlak is in 2017-2018 gewerkt aan grip krijgen op uitval. Na het doorlopen van de selectie, viel alsnog 30% van de studenten uit voorafgaand aan (12%) of tijdens (18%) een Bachelor Honours Class. Redenen hiervoor lopen uiteen: van roosteroverlap en overbelaste agenda’s tot de voorkeur geven aan andere extracurriculair activiteiten of bijbaantjes. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar roostering in de avonduren, maar dit blijkt niet altijd mogelijk voor docenten.

Kwaliteitszorg
Vanaf februari 2018 is gestart met panelgesprekken tijdens elke laatste bijeenkomst van een HA Honours Class. Deze gesprekken worden geleid door een student-assistent. De studenten gaven aan dat ze het erg prettig vonden om op deze manier de evalueren. De werkwijze wordt voortgezet in 2019.

Vooruitblik Bachelor Honours Classes

Studentenperspectief
Aan de hand van het vernieuwde profiel zal in nauwe samenwerking met studenten het Bachelor Honours Class aanbod van 2019-2020 worden ontwikkeld. Hiertoe heeft in het najaar van 2018 een brainstormsessie plaatsgevonden. In 2019 wil de Honours Academy studenten een grotere rol geven in onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld middels co-creatie.

Vaardighedenonderwijs
Mede ingegeven door de nieuwe onderwijsvisie, zal in de Bachelor Honours Classes meer aandacht worden besteed aan vaardigheden. Daarnaast zal in de vakbeschrijvingen expliciet worden aangegeven welke vaardigheden in een Class worden getraind, zodat studenten daar een bewustere keuze in kunnen maken.

Honours Class 'Crises in Biology - Animal Life from the Late Precambrian to the Emergence of Land Life'