Honoursonderwijs voor vwo-scholieren
Hoofdstuk 3

Terugblik Pre-University College en Pre-University Classes

Het tweejarige onderwijsprogramma van het Pre-University College bestaat uit 5 onderwijsblokken over wetenschap van in totaal 15 EC. De instroom is al jaren stabiel op 95 vwo 5-leerlingen. 

De PRE-Classes (1 EC) vormen een kortdurend onderwijsprogramma voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit 5- en 6-vwo. In 2018 heeft de Honours Academy 20 PRE-Classes georganiseerd, waarin leerlingen kennismaakten met een onderzoeksgebied naar keuze. Het aantal aanmeldingen was 402 waarvan er 356 zijn toegelaten. Het aantal leerlingen dat een certificaat in ontvangst heeft genomen was 341.

Onderwijsprogramma Pre-University College
In de onderwijsblokken van het Pre-University College zijn vernieuwingen doorgevoerd: de onderzoeksopdracht die in blok I wordt gebruikt, is aangescherpt; in blok II is een nieuwe verdiepingsserie toegevoegd over literatuur en wetenschap; en in blok IV zijn enkele nieuwe begeleiders aangetrokken. Bij blok V is de afsluitende opdracht herzien en is er een samenwerking met Museum Boerhaave en het Next Nature Network aangegaan.

Begeleiding
Momenteel voeren de onderwijscoördinator en de programma-assistent aan het begin van het eerste jaar kennismakingsgesprekken met de PRE-studenten in groepen van tien. Daarbij vindt nadere kennismaking plaats, wordt er verteld over enkele praktische zaken en wordt toegelicht welke keuzes PRE-studenten binnen het programma moeten maken. Tijdens blok IV zijn er voortgangsgesprekken over het onderzoek dat de PRE-studenten in duo’s uitvoeren. Daarbij komen de relatie van het onderzoek tot school (profielwerkstuk en belasting) aan bod, maar ook de samenwerking en de communicatie met de begeleiding.

Partnerscholen Pre-University College
In september 2018 zijn de convenanten met 39 scholen hernieuwd en is van één school afscheid genomen. Vanaf september 2019 zullen nieuwe partnerschappen aan worden gegaan met een aantal scholen die momenteel op de wachtlijst staan.

De jaarlijkse docentenbijeenkomst voor partnerscholen had in 2018 als thema het studiekeuzeproces. In januari 2018 heeft het projectteam van de Taalkunde Olympiade een workshop voor docenten georganiseerd over taalkunde in de klas.

Nieuwe Pre-University Classes
In 2018 zijn drie nieuwe PRE-Classes van start gegaan waarvan twee in samenwerking met de Academy for Creative and Performing Arts (ACPA). De PRE-Class Plastic Fantastic ging over hoe ontwerpers en kunstenaars plastic recyclen als grondstof voor nieuwe ontwerpen. In de PRE-Class ‘Selling Rebellion’ leerden deelnemers hoe popmuziek als middel gebruikt wordt voor rebellie. Tot slot konden leerlingen zich verdiepen in het interdisciplinaire thema ‘Menselijke aanraking, technologie en onderzoek’.

Interne en externe communicatie
In het najaar van 2018 is het coördinatieoverleg opgezet met de interne afdelingen Strategische Communicatie en Marketing, Studentenondersteuning en –zaken en de afdeling Wetenschapsoriëntatie en Aansluiting. Dit overleg is bedoeld om intern een betere afstemming van de activiteiten voor leerlingen en scholen te krijgen.

Voor de werving van deelnemers voor de PRE-Classes heeft het PRE-bureau een nieuw wervingsfilmpje laten maken.

Inclusiviteit & diversiteit
In 2018 werden vijf leerlingen toegelaten onder het zogenaamde nominee-beleid, waarbij scholen leerlingen uit ondervertegenwoordigde groepen speciaal onder de aandacht brengen van de toelatingscommissie. Dit waren er minder dan in 2017, toen scholen tien nominees voordroegen.

Haags Pre-University College
In 2018 is begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een PRE-programma in Den Haag dat met name gericht is op eerste generatie academici in Den Haag. Dit eenjarige programma voor leerlingen uit 5 vwo gaat over cultuur, recht, vrede en veiligheid en omvat 8 EC. Er wordt samengewerkt met de Faculteiten Governance and Global Affaires, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen.

Vooruitblik

De huidige Pre-University programma’s worden al jaren goed geëvalueerd en de interesse van leerlingen is groot. Beide programma’s zullen in 2019 op dezelfde wijze worden voortgezet. Voor de Pre-University Classes wordt een nog betere verdeling van Classes over de faculteiten nagestreefd.

In 2019 zal naar verwachting het eerste cohort starten met het Haagse Pre-University College. In de pilotfase kunnen ongeveer 25 leerlingen deelnemen. De ontwikkeling van het Haagse Pre-University College vragen in 2019 veel aandacht van het PRE-bureau, naast de continuering van het huidige Pre-University College in Leiden en de Pre-University Classes.