Honoursonderwijs voor masterstudenten
Hoofdstuk 5

Terugblik (International) Leiden Leadership Programme

In het Leiden Leadership Programme (20 EC) leren studenten om hun eigen en elkaars kwaliteiten in te zetten, waarbij de praktijkopdracht in een organisatie buiten de universiteit een belangrijke rol speelt. Jaarlijks kunnen 90 studenten instromen in het Leiden Leadership Programme. In juni 2018 ontvingen 88 deelnemers het LLP-certificaat. In september 2018 startten 89 studenten aan het programma.

Daarnaast wordt een Engelstalige variant aangeboden: het International Leiden Leadership Programme (ILLP) met voor een belangrijk deel dezelfde doelstellingen maar in een beperktere opzet dan het LLP. Maximaal 25 studenten kunnen jaarlijks deelnemen. In juni 2018 sloten 20 studenten het programma af met een certificaat.

Onderwijsprogramma
Het onderwijs binnen doelstelling 3 (‘organisatiesensitiviteit) is in 2017-2018 opnieuw vormgegeven. Enkele trainingen en seminars zijn volledig herzien en er is een nieuw model om tot ‘strategisch handelen’ te komen toegevoegd. Op deze manier krijgen studenten meer handvatten om actoren, belangen en het krachtenspel binnen organisaties in kaart te brengen. De toevoeging van dit model voor strategisch handelen is goed geëvalueerd en daarom telt vanaf 2018-2019 doelstelling 3 voor 30% mee in de eindbeoordeling i.p.v. 20%, zoals dat in het verleden het geval was.

Partnerorganisaties
Ook in acquisitie van en gesprekken met partnerorganisaties is blijvende aandacht voor de doelstelling ‘organisatiesensitiviteit’ om te kunnen garanderen dat de studenten binnen de praktijkopdracht aan een interne opdracht werken en goed binnen kunnen kijken bij de partnerorganisatie. In 2017-2018 evalueerden studenten voor het eerst het contact met partnerorganisaties. Deze gegevens worden gebruikt in de kwaliteitszorg.

In 2017-2018 waren de partnerorganisaties weer zeer tevreden met de resultaten van de studenten; zo werd er bijvoorbeeld voor de Gemeente Leiden een escaperoom ontworpen die nog steeds in gebruik is, deden de studenten bij de Politie onderzoek naar de inzet van buurtwhatsappgroepen en organiseerde het team van Arcadis een innovatiedag over de herontwikkeling van Feyenoord City.

Toetsing
In 2017-2018 zijn de formats van een aantal van de verslagen die de studenten ter afronding van het programma schrijven vernieuwd. Op deze wijze moet voor studenten inzichtelijker worden wat van hen wordt verwacht en hoe hun verslag wordt beoordeeld. Uit de studentevaluaties blijkt dat studenten nog altijd kritisch zijn over de wijze waarop zij getoetst worden: criteria zijn niet altijd duidelijk genoeg. Dit is (deels) te verklaren doordat er in het programma geen simpel goed of fout is en de beoordeling geschiedt op basis van reflectie. Dit blijft voor studenten onwennig: zij weten goed hoe zij hoog kunnen scoren op papers en tentamens, maar een reflectieverslag is doorgaans nieuw voor hen. Komend jaar zal de beoordelingsnotitie waar mogelijk aangescherpt worden.

International Leiden Leadership Programme
Het International Leiden Leadership Programme 2018 is door 19 studenten succesvol afgerond en positief geëvalueerd. In het ILLP werd de twee Business Games dit jaar over twee avonden gespreid, waarmee studenten de mogelijkheid werd geboden om te oefenen met de vaardigheden uit de trainingen.

Vooruitblik (International) Leiden Leadership Programme

Onderwijsprogramma
In 2018 – 2019 zal de rode lijn in de seminars nog explicieter worden gemaakt voor studenten. Door verbeterde reflectievragen aan het eind van elk seminar, hoopt de programmaorganisatie studenten nog beter op weg te helpen in hun leerproces. Daarnaast is er aandacht voor de moeilijkheidsgraad van de seminars: mede in overleg met de Onderwijsadviescommissie en met de LLP-Adviesraad zal gewerkt worden aan het toevoegen van meer activerende werkvormen in het programma om zo het multidisciplinaire karakter van de groep beter te kunnen benutten.

Partnerorganisaties
Wederom is een aantal nieuwe partnerorganisaties toegevoegd aan het Leiden Leadership Programme, wat maakt dat in totaal 21 organisaties betrokken zijn. Nieuw in 2018 – 2019 zijn COA, het Openbaar Ministerie, Zorg & Zekerheid, Pervorm, DEPT en Parnassia. Tevens zal het UWV, dat vorig jaar geen opdracht had, weer als partnerorganisatie deelnemen.

Colleges voor docentcoaches
Nieuw zijn colleges speciaal voor docentcoaches (DC-colleges). Twee keer per jaar krijgen zij de gelegenheid om een inhoudelijk college te volgen, waarin zij achtergrondinformatie over onderwerpen uit het Leiden Leadership Programme krijgen. Het eerste DC-college stond in het teken van de assessments die studenten maken en het tweede zal gaan over motivatie en coping. Dit is een aanvulling op de intervisiebijeenkomsten die docentcoaches reeds volgen. 

Uitbreiding assessmentcoaches
Vanaf 2018-2019 zijn drie nieuwe externe experts bij het programma betrokken om de assessments met studenten na te bespreken. Op deze wijze wordt de werkbelasting verdeeld over meerdere assessmentcoaches. De evaluaties van deze werkwijze zijn zeer positief. Naast het persoonlijke terugkoppelingsgesprek volgen studenten vanaf dit jaar ook een extra seminar waarin de assessments centraal staan en leren zij hoe zij deze kunnen gebruiken om zich verder te ontwikkelen.

International Leiden Leadership Programme
Er wordt voor toekomstige jaren onderzocht of het onderwijsprogramma kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld een bedrijvenbezoek of speeddate sessie met partnerorganisaties, zodat ook de ILLP-studenten in het programma in aanraking komen met de context van een organisatie.

Alumni-onderzoek
Tot slot zal in 2019 een alumnionderzoek worden uitgezet onder 550 alumni van het (International) Leiden Leadership Programme. Door dit onderzoek hoopt de programmaleiding meer inzicht te krijgen in waar alumni terecht zijn gekomen en welke kennis en vaardigheden uit het (International) Leiden Leadership Programme zij gebruiken in hun huidige context. Ook worden er nog steeds tweemaal per jaar alumniseminars georganiseerd en in 2019 wordt tevens het vijfde alumniweekend georganiseerd voor en door oud-deelnemers.

Terugblik Master Honours Classes

Bij wijze van pilot zijn in 2018 twee Master Honours Classes ontwikkeld: Circular Economy (i.s.m. de Faculteit Wiskunde- en Natuurwetenschappen) en Social Innovation in Action (i.s.m. het Centre for Innovation en PLNT). Beide lopen van november tot en met april en bieden elk plaats aan 25 masterstudenten. Selectie vindt plaats op basis van cijfers, motivatie en opleiding (t.b.v. een multidisciplinaire groep). In september 2018 meldden 79 masterstudenten zich aan, waaruit de belangstelling voor dit type onderwijs blijkt. 

Uit de eerste reacties van studenten en docenten blijkt dat de Master Honours Classes voorzien in een behoefte. Beiden zijn enthousiast over deze multidisciplinaire modules en het werken aan praktijkopdracht in samenwerking met externe opdrachtgevers.

Vooruitblik Master Honours Classes

De pilot is met een jaar verlengd tot de zomer van 2020. In 2019-2020 wil de Honours Academy minimaal vier Master Honours Classes aanbieden, die de breedte van wetenschapsgebieden van de Universiteit Leiden reflecteren.