Beleidsprioriteiten 2018
Hoofdstuk 4

Samenvattend is grotendeels sprake van een continuering van het beleid van eerdere jaren, dat zich laat omschrijven als:

 1. Stimuleren van innovatie in teaching & learning
  De Honours Academy wil een proeftuin voor onderwijsinnovatie zijn, waarin studenten en docenten ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe onderwijs- en toetsvormen, vernieuwende onderzoeksgebieden en inhouden en de samenwerking met maatschappelijke partners wordt gezocht. 
 2. Blijvende aandacht voor diversiteit en inclusiviteit gericht op het creëren van een interdisciplinaire en interculturele leeromgeving: zowel op gebied van instroom als onderwijsinhoudelijk
  Inclusiviteit krijgt in de eerste plaats vorm in de continuering van de eerder genoemde begeleidings- en mentortrajecten en het delen van ervaringen met het nominee-beleid binnen PRE. Tevens zullen docenten worden gevraagd daar waar mogelijk en relevant meer aandacht te besteden aan internationale en interculturele gezichtspunten.  
 3. Delen van best practices in het kader van de universitaire onderwijsvisie Learning@Leiden
  De Honours Academy heeft best practices in kaart gebracht die aansluiten bij de doelen gesteld in de universitaire onderwijsvisie. In 2018 zullen deze gedeeld worden met de academische gemeenschap.
 4. Het uitvoeren van een pilot met twee Honours Classes voor masterstudenten
  In 2018 zal de Honours Academy in samenwerking met de faculteiten twee Honours Classes van 5-10 EC ontwikkelen waarin masterstudenten interdisciplinair en verdiepend te werk zullen gaan.
 5. Consequenties uitwerken van de aangescherpte onderwijsvisie Honours College
  De onderwijsvisie van het Honours College zal vertaald worden in de formulering van gemeenschappelijke doelen welke zullen worden uitgewerkt in (herziene) eindtermen op trajectniveau en mogelijk daaruit voortvloeiende nieuwe onderwijsvormen en -inhouden. Meer gezamenlijkheid en openstelling van onderwijsmodulen tussen de trajecten is hierin een streven. Ook is aandacht voor de doelgroep van het HC.
 6. Vergroten HC aanbod voor internationale bachelorstudenten
  Het aanbod Engelstalige bacheloropleidingen groeit sterk en daarmee neemt het aantal internationale studenten toe. In 2018 onderzoekt de Honours Academy samen met de faculteiten FGGA, FGW en FSW op welke wijze een onderwijsaanbod kan worden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van deze groep.
 7. Doorontwikkeling van het LLP
  Binnen het LLP wordt doelstelling 3 ‘organisatiesensitiviteit’ verder ontwikkeld, door in de trainingen meer tijd te besteden aan deze doelstelling en een aantal cases toe te voegen.
 8. Spin-off LLP: workshops voorbereiding op de arbeidsmarkt
  De Honours Academy wil de kennis en vaardigheden uit het Leiden Leadership Programme toegankelijk maken voor een brede groep masterstudenten door een aanbod te ontwikkelen bestaande uit workshops ter voorbereiding op hun vervolgcarrière.